De ledenvergadering 2011 zal plaatvinden op woensdag 1 juni om 20.00 uur in de Faam, lees verder voor de agenda….

AGENDA VDH-Ldenvergadering

 • Opening door voorzitter Carla Hartog
 • Goedkeuring verslag jaarvergaering 20 mei 2010
 • Goedkeuring jaarverslag 2010
 • Verslag kaskommissie over het boekjaar 2010
 • Financieel verslag over het boekjaar 2010
 • Begroting 2011
 • Contributie
 • Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
 • Bestuurswisselingen
 • SGLA, wel of niet samenwerking/lidmaatschap
 • Rondvraag huishoudelijk gedeelte

PAUZE

 • Voorlopige resultaten Dorpsvisie
 • Verkeerssituatie in Hoogland
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Borrel aangeboden door de VDH