Op woensdag 19 mei zal vanaf 20.00 uur onze jaarvergadering worden gehouden in De Faam aan de Hamseweg. Na afloop is er een gezellig samenzijn aan de bar. Dus komt allen en laat uw mening horen over Hooglandse aangelegenheden.

Agenda Huishoudelijk gedeelte

 • Opening door de voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen
 • Goedkeuring verslag jaarvergadering van 4 juni 2009 gehouden in Restaurant De Faam
 • Goedkeuring jaarverslag over 2009 opgeseld door secretaris Rolf van Heel
 • Verslag kascontrole commissie over het boekjaar 2009
 • Financieel verslag over het boekjaar 2009 opgesteld door penningmeester Paul Brockhoff
 • Begroting 2010
 • Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
 • Aftreden van de bestuursleden Gerrit van Nieuwenhuizen, Paul Brockhoffen Rolf van Heel
 • Het bestuur draagt drie nieuwe kandidaat bestuursleden voor
 • Verkiezing en benoeming van de drie voorgedragen bestuursleden: Angeliek Noortman, Monique Gudde en Jacques Happe (de laatste kan helaas niet aanwezig zijn)
 • Rondvraag huishoudelijk gedeelte.

Koffie pauze

Algemeen gedeelte

 • Korte presentatie door Jan Kiers over woningbouw op het terrein van Van Dijk.
 • Uitleg en discussie over de dorpsvisie die de VDH wil ontwikkelen, met medewerking van Bert Veenstra. Raadsleden zijn uitgenodigd om hierover van gedachte te wisselen.
 • Rondvraag.
 • Sluiting jaarvergadering met na afloop een door het bestuur aangeboden drankje aan de bar.