Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland op dinsdag 22 mei 2007 in Restaurant De Faam.

Aanwezige bestuursleden:

Gerrit van Nieuwenhuizen   voorzitter
Rolf van Heel                     secretaris
Paul Brockhoff                   penningmeester
Gert Wagelaar                   lid
Lutske Bonsma                  lid
Carla Hartog                      lid

Aanwezige stemgerechtigde leden, buiten de bestuursleden om, 25. Bericht van verhindering van Yvonne van Norden, vice voorzitter, ivm aanwezigheid in het buitenland.
Eén schriftelijke afmelding en verder geen mondelinge berichten van verhindering van leden.
De vergadering werd goed bezocht mede door de discussie met de wethouder over de verkeersproblematiek. De zaal zat vol en er moest na de pauze zelfs een aantal leden aan de bar blijven staan omdat er onvoldoende zitplaatsen waren. Totaal bezochten 31 personen de vergadering.

Opening
Om 8 uur 10 opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de jaarvergadering. Hij memoreert in zijn openingswoord dat de komst van het Meander Medisch Centrum zo dicht in de buurt voor veel Hooglanders een positief gegeven is, doch dat dit ook veel extra verkeer met zich zal meebrengen. Om die redenen heeft de VDH zich dan ook hard gemaakt om een verkeersonderzoek  in te stellen, zodat we uitgaande van dit nultellingsonderzoek de toename van het verkeer na de ingebruikname van het ziekenhuis kunnen bepalen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgebreid beschreven in de laatste nieuwsbrief van mei 2007. In deze artikelen wordt ook aandacht besteed aan het toenemende sluipverkeer.
Aan sluipverkeer zal vanavond veel aandacht worden besteed evenals aan onderwerpen zoals woningen voor daklozen, met name mogelijk die voor onaangepaste bewoners in Hoogland en aan het plaatsen van een UMTS mast in het wijkje nabij het zwembad.

Notulen jaarvergadering van 31 mei 2006
Dit verslag is voor aanvang van de vergadering uitgedeeld over de tafels en kon worden doorgelezen. De leden hadden geen op- of aanmerkingen, zodat het verslag met dank aan de secretaris werd goed gekeurd.
Op een vraag uit de zaal of men nog iets van de gemeente had gehoord over de vermelde problemen van drugsverkoop, in het tunneltje onder de Bunschoterstraat, werd door het bestuur geantwoord dat hierover geen verdere berichten werden ontvangen.

Jaarverslag secretaris over 2006
Dit verslag werd opgenomen in de laatste nieuwsbrief van mei 2007 en kon dus thuis aandachtig worden bestudeerd. Ook hierover werden geen vragen gesteld, zodat ook dit jaarverslag door de leden werd goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Wel werd opgemerkt dat het correcter was om te spreken van het Meander Medisch Centrum ipv het Meander Ziekenhuis.

Verslag van de kascontrole commissie
Dit jaar werden de kasboeken gecontroleerd door de leden Gerard Hilhorst en Math Bazelmans. De beide heren hebben thuis bij de penningmeester alle boeken en stukken gecontroleerd en kregen de indruk dat alles perfect was georganiseerd. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd en zij troffen alles in uitstekende staat aan. Zij adviseerden derhalve penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

De voorzitter dankt de beide commissieleden en de penningmeester voor hun werkzaamheden. Beide heren geven te kennen voor hun werk geen attentie te willen ontvangen doch de voorkeur te geven aan een financiële bijdrage aan de Stichting Picca, die een schooltje bouwt in Gambia. Math is hierbij sinds 2004 betrokken en de school zou in september klaar zijn. De vergadering vindt dit een mooi gebaar en de penningmeester had inmiddels al een bedrag overgemaakt.

Financieel verslag penningmeester over 2006
Voor aanvang van de vergadering werd dit verslag bestaande uit exploitatierekening 2006, balans per 31 december 2006, een toelichting op de exploitatierekening en de begroting voor 2007, over de tafels verspreid, zodat dit kon worden bestudeerd.
Alle posten staan duidelijk en overzichtelijk aangegeven en er waren geen vragen of opmerkingen uit de zaal zodat het verslag en de begroting voor 2007 werden goedgekeurd.
In de begroting staat een bedrag van € 3.000,- als bijdrage in de kosten voor het kentekenonderzoek. De rekening hiervoor kregen wij pas afgelopen maand. De werkelijke kosten bedragen € 3.165 zodat dit moet worden gecorrigeerd. In de jaarvergadering van 2006 werd hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 5000,- zodat de vereniging ruimschoots binnen het budget is gebleven.

Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
Van de beide commissieleden is aftredend de heer Mathieu Bazelmans. Als nieuw lid geeft zich op de heer Peter van den Oever. Hij zal het komend jaar de commissie gaan aanvullen.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden komen geen zittende bestuursleden voor aftreden in aanmerking. Alle bestuursleden blijven ook voor 2007 in functie. Sinds oktober zit Carla Hartog als aspirant bestuurslid in de VDH. Zij is tevens actief lid van de bewonersgroep De Schans en was dus zeer goed ingewerkt in de Meander Problematiek. Vandaar dat het bestuur haar graag als aanvullend lid wil opnemen.
De voorzitter presenteert haar aan de leden en memoreert dat opnieuw een jeugdige aanvulling de VDH goed zal doen.
De leden gaan onder applaus akkoord met haar aanstelling en Carla Hartog neemt zitting achter de bestuurstafel.
Uit de zaal kwam de vraag  of er een bepaalde verdeling van werkzaamheden is binnen het bestuur t.a.v. bepaalde onderwerpen. Dus wie gaat over vragen over ziekenhuis, verkeer e.d. Deze discussie is al eerder binnen het bestuur aan de orde geweest.

Kentekenonderzoek
Via de nieuwsbrief is uitgebreid ingegaan op het gehouden kentekenonderzoek. Nu is vastgesteld hoe de verkeerstromen door het dorp gaan en wat de invloed is van het sluipverkeer. Via de mail zijn diverse reacties van de leden ontvangen met voorstellen hoe het sluipverkeer en de toename van het verkeer in ons dorp te beperken. Mede ook door een aantal artikelen in De Hooglander Courant. Ook de ondernemersvereniging heeft een tweetal oplossingen aangedragen.
De kosten van dit kentekenonderzoek komen voor de helft voor rekening van de VDH en voor de helft van de gemeente Amersfoort. De totale kosten bedragen € 6.330,- inclusief BTW. Dit is aanzienlijk lager dan gedacht. In de jaarvergadering werd hiervoor een budget vastgesteld van € 5.000,- Voor de VDH zijn de kosten dus uiteindelijk maar € 3.165,-

Er is discussie wat wordt verstaan onder sluipverkeer. Iemand die vanaf Hoogland-Noord over de Zevenhuizerstraat naar de Hamseweg rijdt en daar minder dan 8 minuten overdoet is sluip-verkeer. Brengt hij tussendoor zijn kind naar de kleuterschool of doet even een boodschap en doet over de zelfde afstand meer dan 8 minuten, dan wordt dit gerekend tot bestemmingsverkeer. Een juiste beoordeling blijft dus altijd moeilijk te omschrijven.
Het gaat om de lijn die uit de gegevens komt. In ieder geval hebben we nu een reëel beeld van de verkeerssituaties en zijn we goed onderbouwd voorbereid op de komst van het ziekenhuis.

Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter maakt de leden attent op de aan de wand opgehangen posters. Hierop staan alle in de nieuwsbrief opgenomen voorstellen tot het verminderen van het verkeer aangegeven. Ook zijn hierop combinaties gemaakt van de via e-mail binnengekomen voorstellen. Per aanwezige zullen vijf stickers worden uitgedeeld. De leden kunnen deze stickers op de door hen gewenste oplossing plakken met dien verstande dat men op een eerste voorkeur mogelijkheid maximaal 3 stickers mag plakken.

Pauze
Tijdens de pauze wordt nogmaals de koffie bijgeschonken of wordt op kosten van de vereniging een biertje of frisdrankje geserveerd. De leden verdringen zich rondom de posters en plakken onder luide aanmoedigingen van medeleden de meegekregen stickers. Na afloop van de pauze worden alle opgeplakte stickers geteld. De uitslag is in volgorde van aantrekkelijkheid als volgt:
33 stickers. De Hamseweg vanaf Café De Noot tot aan De Faam inrichten als winkelgebied met als voorbeeld de Dorpsstraat in Hoevelaken.
30 stickers. Het verkeer buitenom aantrekkelijker maken. Maatregelen op de Bunschoterstraat d.m.v. rotonde ter hoogte van Formido en de Maatweg en maatregelen op de Maatweg d.m.v. een verbreding van de weg van twee naar vierbaans.
13 stickers. Het doorknippen van de Zevenhuizerstraat bij de Kraailandhof, zodat automobilisten over de Kraailandhof, de Bieshaarlaan of de Engweg moeten rijden.
11 stickers. Zevenhuizerstraat tussen Sportlaan en Kraailandhof gedeeltelijk verhogen en er een 30 km gebied van maken.
11 stickers. Een variant hierop met verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats op de Zevenhuizerstraat ter hoogte van de Sportlaan, Kerklaan en bij de Kraailandhof, zodat de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers wordt vergroot en het autoverkeer wordt vertraagd.
10 stickers. Op de Zevenhuizerstraat een versmalling maken ter hoogte van het ‘Rode Dorp’ zodat er één auto door kan rijden en het tegemoetkomende verkeer moet wachten. 9 stickers. Verkeerslichten op de Zevenhuizerstraat en Rondweg Noord zodanig afstellen dat het langer duurt voordat je Hoogland in kan rijden.
 9 stickers. Hamseweg vanaf Boni tot De Faam gedeeltelijk verhogen en hier 30 km gebied van maken.
 8 stickers. Vanaf het kruispunt Hamseweg/Maatweg kun je vanuit Hoogland niet meer rechtsaf richting Bunschoterstraat op, dus richting het nieuwe ziekenhuis.
 6 stickers. Vanaf de Bunschoterstraat is het niet meer mogelijk om op het kruispunt Maatweg/Hamseweg linksaf Hoogland in te rijden.
 6 stickers. Openbaar vervoer gratis en meer gebruik maken van de fiets. Winkelexpresse weer terug en ook gratis.
 2 stickers. Aan het begin van de Hamseweg en Zevenhuizerstraat borden met ‘Verboden voor doorgaand verkeer’ of ‘Bestemmingsverkeer Hoogland’. Alle voertuigen scannen bij in- en uitgaan van Hoogland en doorgaand verkeer bekeuren met uitzondering voor het openbaar verkeer.
2 stickers. Ziekenhuis ontwerpt een vervoersplan voor hun medewerkers of zorgt dat hun medewerkers dichter bij hun werk komen te wonen.
 0 stickers. Onderstaande oplossingen kregen geen stickers;
– Doorknippen van de Hamseweg bij Boni
– Wisselende stroom van éénrichtingsverkeer op de Zevenhuizerstraat
– Wisselende stroom van éénrichtingsverkeer op de Hamseweg.

Discussie met Wethouder Arriën Kruyt
Voor de pauze werd de wethouder al welkom geheten door de voorzitter die hoopte dat het een leerzame discussie zou worden.
Wethouder Kruyt gaat achter de bestuurstafel zitten en stelt zich voor. Dinsdag is altijd een moeilijke avond omdat dan de raadsvergaderingen plaatsvinden en hij daarbij kan worden geroepen. Gelukkig voor de VDH was dit vandaag niet aan de orde. Elke wethouder heeft twee wijken, zijnde niet de wijk waar hij woont. Arrien Kruyt heeft Hoogland en de binnenstad.
Als voorbereiding op eventuele vragen heeft hij twee ambtelijke medewerkers medegenomen en wel de heren A. Lelsz en J. Boelhouders, beiden van de afdeling verkeer.
Hij kent de gehele problematiek rondom het ziekenhuis en de verkeershinder hierdoor. Dit wordt op het stadhuis ook besproken met de wethouders Luchtenveld en Hekman. In het najaar zal er meer bekend zijn over alles en kan met onze bespreking bij de gemeente ook de uitkomst van onze sticker enquête worden meegenomen.

Het probleem van de geluidsoverlast van de provinciale weg (Bunschoterstraat) zal binnenkort tot het verleden behoren, daar de weg wordt voorzien van geluidsarm asfalt en ook de kruispunten worden aangepast. Het werk zal worden uitgevoerd in fasen met een oplevering einde 2007.

Op de vraag waarom het kruispunt bij Formido indertijd ook niet werd voorzien van een rotonde gaf de wethouder als antwoord dat een met stoplichten beveiligde kruising veel meer auto’s kan verwerken dan een rotonde. Overigens zijn deze wegen en kruisingen van de provincie Utrecht en niet van Amersfoort.
Tegenwoordig legt men zg snelle rotondes aan die wat groter zijn en meer verkeer kunnen verwerken.

In het bestemmingsplan is geen rekening gehouden met een verdubbeling van de banen van de Maatweg gezien het aantal voertuigen dat hier passeert. Wellicht pas een aanpassing als het ziekenhuis in 2010 klaar is en er meer voertuigen rijden.
Door een hogere melkproductie wordt de melk de laatste tijd opgehaald door steeds grotere tankwagens. Deze grote auto’s vernielen de zijkanten van de wegen. Dit is dan ook een probleem op de wegen van Hoogland-West.

Men maakt zich zorgen om het vuil dat recreanten laten liggen op de dijk in Hoogland-West. Ook de passanten van de pleziervaart laten veel rotzooi op de kanten liggen. Wat hieraan te doen? Het recreatieve karakter van de Eem wordt steeds belangrijker. Dus plaatsing van meer vuilnisbakken en ook een extra controle zal wenselijk zijn.

Wat ook een steeds groter probleem wordt is het te hard rijden van motorfietsen op de doorgaande wegen in het dorp en dan nog het liefst met groot lawaai dat geeft de motorrijder kennelijk een enorme kik. Is ten aanzien van dit geluid een verordening en wordt hierop door de politie wel eens gecontroleerd?

Hoogland-West moeten we mooi houden, dat gebied is onderdeel van het nationaal landschap samen met de polder Arkeheem.

Ten aanzien van de UMTS mast merkt de wethouder op dat het college uitgaat van het Zwitsers onderzoek waarvan de uitkomsten onlangs bekend zijn geworden. Hierbij is op geen enkele wijze aangetoond dat deze schadelijk zouden zijn voor mensen die in de nabijheid wonen. Op afstand onder een hoek van 45º op de grond is geen straling meetbaar. Tegenstanders zeggen dat het onderzoek uitgaat van een kortstondige blootstelling van deze straling.
Volgens één van de aanwezige leden die electrotechnicus is, geeft het rauterzendertje van uw draadloze computer verbinding een hoger stralingsniveau dan dat van de masten en ook het veelvuldig mobiel bellen zou schadelijk kunnen zijn. Het college en de GGD vinden dat de masten geen gevaar opleveren.

Ten aanzien van de mogelijk te plaatsen woningen voor dak- en thuislozen vindt de wethouder dat de gemeente voor elke inwonende een passend onderkomen dient te vinden. Dit geldt ook voor de daklozen in Amersfoort. Alle opties worden besproken en bekeken op haalbaarheid daarbij dienen veel criteria als leidraad. Als een locatie in Hoogland zou worden gekozen dan worden wij hiervan tijdig in kennis gesteld. Dit geldt ook voor de zogenaamde aso woningen. Van de beide aangegeven locaties is het weilandgebied naast de school indertijd aangewezen als ecologische verbindingszone waar niet gebouwd mag worden terwijl de lagere landbouwschool te dicht bij de woningen ligt. De VDH  zal tegen beide locaties bezwaar aantekenen.

De verkeersheuvel in de Zevenhuizerstraat ter hoogte van de Oude Kerklaan is door de gemeente verbeterd en voldoet nu goed.

Volgens enkele leden is het groenonderhoud in Hoogland matig. Het gras op de geluidswal langs de Bunschoterstraat moet door de bewoners zelf worden gemaaid. Klachten kunnen via het wijkbeheer worden gemeld.

Over twee jaar gaat  Kreijne Midland weg en ook Van Dijk. Het gehele terrein inclusief de gymzaal op de hoek zou dan worden vrijgemaakt voor woningbouw. De VDH dient dit goed in de gaten te houden en het proces te volgen.

De Malehoeve schijnt te worden verkocht en ook Leo’s Oord wellicht. Veel appartementen worden aan jongeren toegewezen en de ouderen maken zich zorgen over het gebrek aan ouderen huisvesting in de toekomst. Moet de gemeente hier met hun bouwbeleid niet op inspelen? Er is veel eenzaamheid onder de ouderen. Met de WMO is hier wellicht wat aan te doen.

De tijdens de vergadering aangedragen oplossingen voor het verkeersluwer maken van Hoogland spreken de wethouder zeker aan. Met name de oplossingen die als meest genoemde naar voren komen zal hij in de raad bespreken, deze lijken aantrekkelijk.
Na afloop van de discussie dankt de voorzitter de wethouder. Onder applaus wordt hem een fles drank aangeboden.

Om 22 uur 45 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt ieder nog uit voor een drankje en hapje aan de bar daar de zaal moet worden ontruimd.
Het was een zinvolle avond waarbij voldoende mogelijkheden werden aangedragen om verder te gaan met het oplossen van de verkeersdrukte in Hoogland.

Tekst: Rolf van Heel
Secretaris