917298733TurnhalTurnvereniging GymXL vindt waarschijnlijk haar nieuwe onderkomen in de hallen van de voormalige manege aan de Bunschoterstraat.

Het VDH-bestuur is verheugd dat GymXl een nieuw onderkomen heeft gevonden, maar is bezorgd over de verkeersafwikkeling. Tijdens turntoernooien, die een aantal keren per jaar gehouden worden, kan het behoorlijk druk worden met autoverkeer, fietsers en landbouwvoertuigen op de parallelweg van de Bunschoterstraat. Daarnaast is het waarschijnlijk dat veel kinderen op de fiets naar de reguliere trainingen zullen komen. Met het oog op grote landbouwvoertuigen die ook gebruikmaken van de parallelweg, lijkt het ons raadzaam een vrijliggend fietspad aan te leggen. Daarnaast vragen wij ons af of er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is en of de manegehallen hoog genoeg zijn voor gebruik door GymXL.

Terugblik

Een meerderheid van de gemeenteraad van Amersfoort heeft op 7 juli jl. ingestemd met de plannen voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West en de komst van GymXL naar de hallen van de voormalige manege aan de Bunschoterstraat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Heden

Het College heeft op verzoek van de gemeenteraad een aantal zaken laten onderzoeken. Van de gemeente hebben wij vernomen dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanleiding is om een vrijliggend fietspad aan te leggen. Het College zet in op fietssuggestiestroken op de parallelweg van de Bunschoterstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het eigen terrein voor de hallen. Men wil de golfbaan en de turnhal losknippen van het bestemmingsplan Buitengebied-West. Reden is dat er meer initiatieven zijn voor Hoogland-West; waarover de gemeente de komende tijd gesprekken voert. Ondertussen gaat het College door met de procedures voor de golfbaan en GymXL, aangezien GymXL per eind 2011 een locatie nodig heeft. De hallen zijn hoog genoeg voor gebruik door GymXL. Alleen het trampoline springen vraagt meer hoogte; hiervoor wordt de hal verdiept en niet verhoogd. M.b.t. het wandelpad over de golfbaan heeft veiligheidsonderzoek uitgewezen dat er sprake is van aanvaardbare risico’s.

Toekomst

Op het moment van schrijven van dit artikel is de verwachting dat de golfbaan en de turnhal door middel van een raadsinformatiebrief op 8 december in de gemeenteraad/De Ronde aan de orde komen. De VDH heeft in november een brief naar de raadsleden gestuurd om onze hierboven genoemde zorgen nog eens kenbaar te maken.

Het ontwerp bestemmingsplan turnhal en golfbaan Hoogland-West ligt waarschijnlijk vanaf 15 december zes weken ter inzage. De terinzagelegging vindt plaats met de initiatiefnemer van de golfbaan een overeenkomst m.b.t. de inrichting en de toegankelijkheid van de golfbaan is getekend.

Door Lutske Bonsma.