Verslag over het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december 2007.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:

Gerrit van Nieuwenhuizen   voorzitter
Rolf van Heel                     secretaris
Paul Brockhoff                   penningmeester
Gert Wagelaar                    lid
Lutske Bonsma                   lid
Carla Hartog                       lid en lid bewonersgroep De Schans

Bestuursvergaderingen

In principe werden alle bestuursvergaderingen gehouden op de maandagavond en wel in het kantoor van Yvonne van Norden Vastgoed aan de Radonweg. Vergaderingen werden gehouden op 29 januari, 6 maart, 19 april, 9 juli, 4 september, 8 oktober, 5 november en 8 december. Tussendoor werden lopende zaken besproken via email, tijdens inspraakavonden, na afloop van externe besprekingen e.d. Ook werd een avond belegd waarin de nieuwsbrief gevouwen en in de enveloppen werd gedaan.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd wederom gehouden in Restaurant De Faam en wel op 22 mei. Voor de pauze werden de verenigingsstukken behandeld en na de pauze was er een levendige discussie met wethouder Arriën Kruyt over Hooglandse zaken. Deze vergadering werd goed bezocht. Zie voor een gedetailleerd verslag de notulen van deze vergadering die op de jaarvergadering zullen worden uitgereikt.

Ledental

Het ledental van de vereniging blijft al jarenlang constant. Leden verhuizen vaak binnen Hoogland of vertrekken naar een andere regio. Een aantal blijft uit nostalgie toch lid, zodat we inmiddels een redelijk aantal leden van buiten Hoogland hebben. Ook melden zich per jaar een aantal nieuwe leden aan, na kennisname van onze activiteiten of na bezoek van onze site of omdat zij belang hechten aan een leefbaar Hoogland. Per 31 december 2007 bedroeg het aantal leden 647.

Overleg met het Wijk Beheer Team Hoogland

Hoewel de doelstellingen van het WBT en de VDH verschillend zijn is er toch regelmatig overleg tussen de beide organisaties. Kopieën van belangrijke correspondentie wordt elkaar toegezonden om op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden of ter ondersteuning van acties richting gemeente. Jaarlijks wordt er een gezamenlijke vergadering belegd waar beiden hun agendapunten inbrengen. Dit jaar werd er vergaderd op 15 november in De Neng. De agendapunten waren: Ontwikkelingen Engweg-Langenoord, Verkeersremmende voorzieningen op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, Tijdsmeting door gemeente m.b.t. doorgaand verkeer buitenom of binnendoor, de Golfbaan en de werkgroepen van het WBT.

Dorpsfeest Hoogland

Het jaarlijks terugkerend dorpsfeest heeft ook de belangstelling van de VDH. Wij zijn één van de sponsors van het feest en stonden ook dit jaar weer met een stand op het terrein. In de stand kan men informatie krijgen over alle activiteiten van de VDH. Dit jaar vond ook een stickeractie plaats, waarbij men op een groot karton een sticker kon plakken met de persoonlijke voorkeur voor een verkeersremmende voorziening op de Hamseweg of Zevenhuizerstraat.

Nieuwe Meander Ziekenhuis

Het nieuwe ziekenhuiscomplex aan de Maatweg heeft de VDH veel tijd en aandacht gekost. De inspraakavonden op 28 en 30 januari en 10 mei werden door ons bezocht, alwaar wij onze mening naar voren brachten.

Door onze afgevaardigde van de woongroep De Schans werden apart hiervan nog een aantal besprekingen met de gemeente gevoerd.

Wat veel tijd in beslag nam was het overleg om tot een goede verkeersafwikkeling te komen. Vooral rond de entree van het ziekenhuis en het probleem hoe men de verkeersstromen van auto’s, ziekenwagens en vrachtverkeer op een adequate wijze kan oplossen, zonder dat omwonenden hier hinder van hebben. De bouwplannen zijn nu redelijk definitief.

Kentekenonderzoek

Op 31 oktober 2006 werd het kentekenonderzoek gehouden op vier meetpunten in het dorp. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van de gemeente door Onderzoekbureau Dufec. De kosten bedroegen totaal € 6.000,- waarvan de helft door de gemeente zal worden betaald. Qua kosten blijven wij dus binnen het door de ledenvergadering bepaalde budget van € 5.000, – Voor verdere informatie over het onderzoek, zie de diverse artikelen op de website.

In vervolg op dit onderzoek werd door de gemeente op 30 oktober 2007 een tijdsmeting gehouden om te onderzoeken wat de rijtijd was als men het dorp passeert buitenom of binnendoor, dit i.v.m. het sluipverkeer. De resultaten hiervan zijn nog niet officieel, doch er blijken weinig verschillen te zijn tussen de beide routes.

Nieuwe appartementen op het terrein van Europatuin

Op het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Engweg worden door Heilijgers Bouw een 39 tal koopappartementen gebouwd verdeeld over een viertal blokken. Vanaf het begin is de VDH hierbij betrokken geweest en heeft ook alle informatieavonden bijgewoond en besprekingen bij de gemeente. De VDH heeft nogmaals bij de gemeente aangedrongen vast te houden aan het verplichte aantal parkeerplaatsen om overlast van parkeren in de zijstraten te voorkomen.

Restauratie boerderij Bosscherdijk aan de Zevenhuizerstraat

Daar dit één van de oudste boerderijen is van Hoogland heeft de VDH zich ingespannen om dit pand op de stedelijke monumentenlijst te krijgen. Uiteindelijk is dit gelukt en eind vorig jaar is Schipper Bosch met de restauratie begonnen. Inmiddels is de restauratie gereed en de panden zijn inmiddels bewoond.

Golfbaan

Een heikel punt is de mogelijke aanleg van een 9 holes golfbaan langs de provinciale weg in Hoogland West. De VDH is in principe niet tegen deze aanleg, indien aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan zoals: Het gebied moet open blijven voor het publiek. Alleen toegankelijk voor auto’s vanaf de provinciale weg. Geen extra bebouwing, behoudens een clubhuis qua afmetingen passend in het beschermde natuurgebied. Een beperkt geluids- en lichtniveau met name in de avonduren. Geen verstoring van de natuur. Als het bestaande grasland langs de rondweg veranderd kan worden in een geaccidenteerd terrein met fraaie heesters, bomen en waterpartijen dan kan de VDH zich hierin vinden. Er zijn nog geen definitieve plannen naar buiten gekomen. Zolang er nog geen vast ontwerp ter beoordeling ligt, zal de VDH ook niet officieel haar mening geven en zich dus ook niet uitspreken voor of tegen een eventuele aanleg.

Diversen

Alles wat in Hoogland gebeurt wordt door de VDH nauwlettend gevolgd. Diverse plaatselijke acties zoals bezwaren tegen plaatsing van een UMTS mast, overlast van een grootwinkelbedrijf e.d. worden door ons gevolgd en/of ondersteund en wij bezoeken indien nodig hun vergaderingen.

Zo is er met de Hooglandse Ondernemers Vereniging over de verkeersproblematiek. Verder zijn diverse personen uitgenodigd op onze bestuursvergaderingen om hun standpunten toe te lichten. Er zijn veel activiteiten die niet in het verslag staan opgenomen, doch die echter wel bewoners aanspreken.

Veel informatie staat in onze nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt en ook wordt verzonden naar de plaatselijke pers en de politieke partijen. Wij proberen constant de vinger aan de pols te houden om ons dorp leefbaar en groen te houden en het karakteristieke van het dorp in stand te houden.

Tekst: Rolf van Heel

2107808079bouwengweg