Het afgelopen jaar werd het bestuur niet gewijzigd. In die zin dat er voor de afgetreden secretaris Rolf van Heel geen vervanger werd gevonden en Rolf als bestuurslid de verslagen is blijven maken, omdat er binnen het bestuur ook geen vervanger beschikbaar was.

Gerrit van Nieuwenhuizen

voorzitter

Rolf van Heel

secretaris

Paul Brockhoff

penningmeester

Gert Wagelaar

lid

Yvonne van Norden

vice voorzitter

Lutske Bonsma

lid

Carla Hartog

lid

Bestuursvergaderingen

Ook dit jaar werden alle vergaderingen gehouden op het kantoor van Yvonne van Norden aan de Radonweg te Amersfoort, veelal op de dinsdagavond en wel op:

2 februari, 16 maart, 27 april, 14 juni, 4 juli, 15 september, 20 oktober en 30 november.

Deze vergaderingen duurden vaak tot na 23.00 uur.

Verder werd er een tweetal avonden belegd, waarop de nieuwsbrief werd gevouwen en samen met een acceptgiro voor de contributie, verzendklaar gemaakt. Dit gebeurde op 18 mei en op 16 december.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd zoals gebruikelijk de laatste jaren gehouden in De Faam aan de Hamseweg en wel op 4 juni 2009. Voor de pauze werden de verenigingsstukken behandeld en na de pauze volgde een discussie over diverse zaken die in Hoogland speelden. Een verslag van deze vergadering zal op de komende jaarvergadering worden uitgedeeld.

Ledental

Het ledental dat jarenlang schommelde rond de 630 leden is dit jaar iets teruggelopen. Niet dat veel leden hun lidmaatschap opzegden, maar een aantal leden betaalde niet. Sommige leden liepen zelfs enkele jaren in contributie achter, zodat het bestand werd opgeschoond en niet betalende leden werden afgevoerd. Het ledental bedraagt nu 612.

Overlijden oud bestuurslid Piet Bremer

Op 27 januari 2009 overleed ons oud bestuurslid Piet Bremer. Hij was een man met veel humor, vertelde veel verhalen uit zijn diensttijd en was een goed bestuurder. Rolf en Paul zijn naar zijn uitvaartdienst geweest.

Overleg met het Wijk Beheer Team Hoogland

Tijdens het jaarlijkse overleg tussen het WBT en de VDH werden gezamenlijke onderwerpen besproken en een strategie bepaald hoe bepaalde zaken bij de gemeente Amersfoort aangekaart kunnen worden. Dit overleg zou, zoals gebruikelijk, in december plaatsvinden, doch werd uitgesteld naar 12 januari 2010 en is gehouden in De Neng. Van de VDH waren hierbij aanwezig Carla, Gert en Rolf. Onderwerpen waren de verkeersdruk op de Hamseweg en Zevenhuizerstraat, de golfbaan, de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof en diverse andere Hooglandse aangelegenheden.

Meander Medisch Centrum

M.b.t. de nieuwbouw van Meander Medisch Centrum en zaken die daarmee samenhangen, zoals de verkeersafwikkeling, hield de VDH in 2009 de vinger aan de pols.

De Golfbaan

Er waren verschillende bijeenkomsten over de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West en de aanpassing van de ‘manege’ aan de Bunschoterstraat voor Gym XL. De VDH is altijd voorstander van de golfbaan geweest, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Het ziet er nu naar uit dat aan al deze voorwaarden zal worden voldaan.

Kunstwerk Hoogland

Er komt een kunstwerk te staan op de geluidswal bij de kruising van de Rondweg en het einde van de Zevenhuizerstraat. Het wordt een landende reiger die vanaf de binnenkomst van het dorp vanuit de noordzijde duidelijk zichtbaar zal zijn. Er werd hiervoor een kunstcommissie gevormd waarin ook deVDH en het WBT zitting hebben. VDH-bestuurslid Gert is lid van deze commissie.

Buurtbudget

Door het Rijk werd aan alle gemeenten een budget verstrekt dat moest worden verdeeld in de wijken als subsidie voor door de bewoners zelf te initiëren zaken, zoals een extra speelplek, activiteiten voor ouderen en wijkgebonden activiteiten. Namens de VDH heeft Rolf zitting in de Commissie Buurtbudget. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken.

Nieuwbouw winkelcentrum Kraailandhof

Het meer dan 25 jaar oude winkelcentrum was aan een renovatie toe. Hiertoe nam de eigenaar van de AH, de heer Köhler, het initiatief. De plannen werden besproken tijdens een tiental bijeenkomsten van de Klankbordgroep Kraailandhof, waarin Lutske en Rolf zitting hadden. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Tijdens de bouw zullen noodwinkels worden geplaatst.

Evenemententerrein Park Schothorst

Het Stadspark is een mooi terrein voor het houden van activiteiten en feesten, zoals het dorpsfeest, doch niet meer zo veel als het afgelopen jaar. Diverse bewoners klaagden over geluidoverlast en parkeerdruk. De VDH heeft bij de wethouder aangedrongen op een beperking van het gebruik van dit terrein. Voor de komende jaren zijn afspraken gemaakt met de gemeente over het maximale aantal activiteiten en het aantal dagen dat het terrein voor evenementen gebruikt mag worden.

Appartementencomplex Engweg

De bouw is inmiddels voltooid en het zijn fraaie woningen geworden met een mooie parktuin. Reeds in een vroeg stadium zijn besprekingen met de bouwer en de gemeente belegd over de bouw van de appartementen. Afgelopen jaar werd door de VDH  wederom aangegeven dat er te weinige parkeerplaatsen in het ontwerpplan waren opgenomen. Dit om te voorkomen dat bewoners/bezoekers van het complex parkeren in de zijstraten.

Diverse onderwerpen

Overige onderwerpen die onze aandacht hadden, waren: de werkzaamheden op de Bunschoterstraat, de mogelijke plaatsing van een UMTS-mast bij de Sportlaan en de woningbouw op het terrein van Van Dijk.

Dit verslag zal worden goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering op 19 mei 2010, die gehouden zal worden in Restaurant De Faam.

1307480271vdijk