Verslag over het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december 2008 door de secretaris.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:

Gerrit van Nieuwenhuizen         voorzitter

Rolf van Heel                           secretaris

Paul Brockhoff                         penningmeester

Yvonne van Norden                 vice-voorzitter

Gert Wagelaar                         lid

Lutske Bonsma                        lid

Carla Hartog                            lid en tevens lid bewonersgroep De Schans

Bestuursvergaderingen

In principe werden alle bestuursvergaderingen gehouden op de maandagavond en wel op het kantoor van Yvonne van Norden Vastgoed, aan de Radonweg. Vergaderingen werden gehouden op 22 januari, 20 februari, 31 maart, 24 juni, 25 augustus, 29 september, 18 november en 16 december. Tussendoor werden in het kort, lopende zaken besproken tijdens inspraakavonden en na afloop van externe besprekingen, zoals het Kraailandhofoverleg. Ook werd een tweetal avonden belegd waarin de nieuwsbrief gevouwen werd en ter verzending in enveloppen werd gedaan.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd wederom gehouden in Restaurant De Faam en wel op 20 mei. Voor de pauze werden de verenigingsstukken behandeld en na de pauze was er een levendige discussie over een aantal Hooglandse zaken. De vergadering werd goed bezocht. Zie voor een gedetailleerd verslag de notulen van deze vergadering die op de jaarvergadering zullen worden uitgereikt.

Ledental

Het ledental van de vereniging blijft al jarenlang vrijwel constant. Leden verhuizen vaak binnen Hoogland of vertrekken naar een andere regio. Een aantal hiervan blijft om redenen van nostalgie toch lid, zodat we inmiddels een redelijk aantal leden buiten Hoogland hebben. Ook melden zich per jaar een aantal nieuwe leden aan na kennisname van onze activiteiten of na bezoek van onze site of omdat zij belang hechten aan een leefbaar Hoogland. Per 31 december 2008 bedroeg het aantal leden 633.

Overleg met het Wijk Beheer Team Hoogland

Hoewel de doelstellingen van het WBT en de VDH verschillend zijn is er regelmatig overleg tussen de beide organisaties. Kopieën van belangrijke correspondentie wordt elkaar toegezonden om op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden of ter ondersteuning van acties richting gemeente. Jaarlijks wordt er een gezamenlijke vergadering belegd waar beiden hun agendapunten inbrengen. Dit jaar werd er vergaderd op 10 december in De Neng. De agendapunten waren: verkeersremmende voorzieningen op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, de mogelijke aanleg van een golfbaan in Hoogland-West, het vernieuwen van het winkelcentrum Kraailandhof, het kunstwerk in Hoogland-Noord en de werkgroepen van de WBT.

Dorpsfeest Hoogland

Het jaarlijks terugkerend dorpsfeest heeft ook de belangstelling van de VDH. Wij zijn één van de sponsors en stonden ook dit jaar weer met een stand op het terrein. In de stand kan men informatie krijgen over de activiteiten van de VDH (o.a. onze nieuwsbrief) en over zaken die spelen in Hoogland.

Meander Medisch Centrum

De VDH was nauw betrokken bij de plannen voor het nieuwe ziekenhuiscomplex aan de Maatweg. Alle inspraakavonden werden door ons bezocht, alwaar wij onze mening naar voren brachten.

Door onze afgevaardigde van de woongroep De Schans werd hiernaast nog een aantal besprekingen met de gemeente gevoerd. Wat veel tijd in beslag nam was het overleg om tot een goede verkeersafwikkeling te komen, met name rond de entree van het ziekenhuis en het probleem hoe men de verkeersstromen van auto’s en ziekenwagens en vrachtverkeer aldaar op een adequate wijze kon oplossen, zonder dat omwonenden van De Schans hier hinder van hebben. Veel van onze bezwaren werden uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard en inmiddels is een voorlopige bouwvergunning verleend en is men gestart om het terrein bouwrijp te maken.

Rijtijdenonderzoek

In november 2007 werd door de gemeente een rijtijdenonderzoek gehouden om te onderzoeken of de route door het dorp sneller of langzamer was dan die buitenom en hoeveel voertuigen er per uur door het dorp reden. De uitkomst van dit onderzoek heeft erg lang geduurd. De gemeente wilde de resultaten pas bekend maken op een te houden participatie-vergadering in maart 2008. Later bleek er bij de gemeente geen budget te zijn voor eventuele verkeersremmende voorzieningen, zodat de participatievergadering steeds werd uitgesteld. Wel werden de uitkomsten van het onderzoek ons medegedeeld, waaruit bleek dat er minimale verschillen in de rijtijden waren.

Nieuwe appartementen op het terrein van Europatuin

Op het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Engweg zijn door Heilijgers Bouw een 39 tal koopappartementen gebouwd verdeeld over een viertal blokken.

Vanaf het begin is de VDH bij de inspraakprocedure betrokken geweest en heeft ook alle info avonden bijgewoond en besprekingen bij de gemeente. De VDH heeft meerdere malen bij de gemeente aangedrongen vast te houden aan het verplichte aantal parkeerplaatsen om overlast van parkeren in de zijstraten te voorkomen. De bouw is nu bijna gereed en zal binnenkort worden opgeleverd.

Golfbaan

Reeds een jaar wordt er gepraat over de mogelijke aanleg van een golfbaan in Hoogland-West.

De VDH is in principe niet tegen de aanleg, indien aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan zoals: het gebied moet open blijven voor het publiek. En alleen toegankelijk voor auto’s vanaf de provinciale weg. Geen extra bebouwing, behoudens een clubhuis qua afmetingen passend in het landschap. Een beperkt geluids- en lichtniveau met name in de avonduren. Geen verstoring van de natuur. Als het bestaande grasland langs de provinciale weg veranderd kan worden in een geaccidenteerd terrein met fraaie heesters, bomen en waterpartijen dan kan de VDH zich hierin vinden. Zolang er nog geen vast ontwerp ter beoordeling ligt, zal de VDH ook niet officieel haar mening geven en zich dus ook niet uitspreken voor/tegen een eventuele aanleg.

Herontwikkeling winkelcentrum Kraailandhof

Het winkelcentrum in het hart van ons dorp was aan vernieuwing toe. Er werd een participatiegroep samengesteld bestaande uit diverse omwonenden, afgevaardigden van de VDH en van de winkeliersvereniging. Deze groep heeft een tiental keren vergaderd in ‘t Hoogh Land om te komen tot een afgerond bouwontwerp waar een ieder zich in kan vinden. Op dit moment is nog een punt om de verkeersafwikkeling van en naar de parkeergarage in goede banen te leiden, zodanig dat het verkeer zo weinig mogelijk over het plein hoeft te rijden.

VDH Website  www.dorpsbelangenhoogland.nl

Al enkele jaren was er een behoefte onze site aan te passen en te vernieuwen. Wij hebben nu een geheel vernieuwde site met alle informatie die u zoekt en met interessante artikelen en verwijzingen naar andere sites. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en zo mogelijk aangevuld met nieuwe informatie.

Diversen

Alles wat in Hoogland gebeurt, wordt door de VDH nauwlettend gevolgd. Diverse plaatselijke acties zoals bezwaren tegen plaatsing van een UMTS mast, overlast van een grootwinkelbedrijf e.d. worden door ons, indien van algemeen belang, ondersteund en wij bezoeken hiervoor de betreffende vergaderingen. Zo is er overleg geweest met de Hooglandse Ondernemers Vereniging over de verkeersproblematiek. Verder zijn diverse personen uitgenodigd op onze bestuursvergaderingen om hun standpunten over verschillende onderwerpen nader toe te lichten. Er zijn veel activiteiten die niet in het verslag staan opgenomen, maar wel bewoners aanspreken.

Veel informatie staat in onze nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt en ook wordt verzonden naar de plaatselijke pers en de politieke partijen. Wij proberen de vinger aan de pols te houden om Hoogland leefbaar en groen te houden en het karakteristieke van het dorp in stand te houden.

Rolf van Heel, secretaris