Op woensdag 29 mei is er een algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in De Neng. Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda:

 • Opening
 • Goedkeuring van het jaarverslag van 2012
 • Goedkeuring van de notulen van de ALV van december 2012
 • Nieuwe voorzitter VDH
 • Voorstellen commissies en hun leden
 • Financieel verslag 2012
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Statutenwijziging
 • Rondvraag
 • PAUZE
 • Lancering nieuwe website
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen aan burgemeester Bolsius en de dorpswethouder

Download: Ontwerpakte Statutenwijziging

485120069neng