1835230901RustigeKraailandhofDe VDH neemt deel aan de Klankbordgroep Kraailandhof. In dit kader spraken belanghebbenden op 9 en 23 april, 14 mei en 2 juni jl. met een afvaardiging van de gemeente Amersfoort over de herstructurering van winkelcentrum Kraailandhof.

De Klankbordgroep is samengesteld door de gemeente Amersfoort, naar aanleiding van initiatieven van de heer Köhler (eigenaar van de AH) tot uitbreiding van zijn winkel. De gemeente Amersfoort heeft aangegeven in principe positief te staan tegenover de uitbreiding, maar ziet de uitbreiding als onderdeel van een totale herstructurering van het winkelcentrum. De noodzaak hiervan is het waarborgen van de continuïteit van de Kraailandhof.

Ter voorbereiding van de Klankbordgroep heeft de gemeente afgelopen winter afzonderlijk met verschillende belangengroeperingen gesproken over hun wensen t.a.v. de herinrichting van de Kraailandhof. Sinds 9 april jl. komen afgevaardigden van de verschillende belanghebbenden een aantal keren (voorlopig zijn er tot eind augustus zes bijeenkomsten gepland) bijeen. Bij de eerste bijeenkomst was ook de initiatiefnemer, de heer Köhler aanwezig.

Aan de Klankbordgroep nemen bewoners en omwonenden van de Kraailandhof, de winkeliersvereniging Kraailandhof, Ondernemerskern Hoogland, WBT afdeling Verkeer, Werkgroep mobiliteit en de VDH deel. Het idee is dat hiermee een dwarsdoorsnede van de meningen en belangen, die er spelen met betrekking tot de herstructurering van het winkelcentrum bij het overleg betrokken zijn. Vanwege het grote aantal betrokkenen, kan niet iedereen deelnemen aan dit overleg. Uiteraard kan iedereen in een later stadium zijn standpunt kwijt tijdens de normale inspraakprocedures.

Het doel van de Klankbordgroep is om tot randvoorwaarden voor de herstructurering van het winkelcentrum te komen. De Klankbordgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid. De wensen en ideeën van de aanwezigen en hun eventuele achterban worden meegenomen in het beslissingsproces m.b.t. de herstructurering.

Tijdens de bijeenkomsten wordt per onderwerp (bijvoorbeeld: verbeteren van de verkeerssituatie op het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof/Esdoornlaan) gekeken hoe de aanwezigen hierover denken. De voor- en nadelen worden besproken en genoteerd, zodat de gemeente weet hoe de aanwezigen over het betreffende onderwerp denken en voor welke oplossingen bij de aanwezigen draagvlak is. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a: laden & lossen, bevoorradingsroute voor AH en overige winkels, hoogte nieuwbouw/wonen, voorzieningen en parkeren.

 

De uitgangspunten van het VDH bestuur t.a.v. de herstructurering van de Kraailandhof zijn de volgende:

 • Goede bereikbaarheid van het winkelcentrum
 • Voldoende parkeergelegenheid (indien nodig ondergronds)
 • Nieuwbouw mag niet te hoog worden (twee hoog aan Zevenhuizerstraat; eventueel oplopend aan de kant van de Kraailandhof)
 • ‘Knik’ in Zevenhuizerstraat bij ingang Kraailandhof weghalen
 • Laden en lossen AH niet meer d.m.v. achteruit rijden op de Zevenhuizerstraat
 • Wij zijn niet pertinent tegen het betrekken van de panden op Zevenhuizerstraat 71 en 81 in de plannen
 • Lintvormige bebouwing handhaven
 • Oplossing zoeken voor verkeers- en parkeerproblemen a.g.v. de scholen achter de Kraailandhof
 • Openbaar vervoer over Zevenhuizerstraat moet blijven
 • Geen knip in de Zevenhuizerstraat
 • Verkeersveiligheid Zevenhuizerstraat/ingang Kraailandhof vergroten (bijvoorbeeld d.m.v. mini-rotonde of extra oversteekplaatsen).

Hebt u ideeën hoe bovenstaande uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden of wilt u iets anders kwijt over dit onderwerp, dan horen wij dat graag van u.

Zodra wij van de gemeente Amersfoort meer horen over het tijdpad (met name wanneer het ontwerp klaar is en bekend wordt gemaakt en wanneer de bestemmingsplanprocedure start) laten wij u dit via de VDH website weten.

Tekst: Lutske Bonsma