Het Hooglandse winkelcentrum Kraailandhof is aan vernieuwing toe. De winkels zijn verouderd, parkeren is (zeker op zaterdag) een crime, de bevoorrading van de Albert Heijn aan de Zevenhuizerstraat is hinderlijk en gevaarlijk en de Kraailandhof is vanaf de Zevenhuizerstraat niet duidelijk herkenbaar als winkelcentrum.

Daar komt bij dat de eigenaar van de AH, de heer Köhler, graag zijn winkel wil uitbreiden en moderniseren en hij heeft dit aangekaart bij de gemeente. Dit initiatief gaf aanleiding om het gehele winkelcentrum in één keer aan te pakken. Tijdens de herinrichting van het plein en de verbouwing van de winkels moeten de winkels open blijven, omdat men niet het risico wil lopen dat na de renovatie de cliënten elders blijven winkelen.

Voorbereiding

Het aanpassen van een bestaand en druk bezocht winkelcentrum in het centrum van ons dorp vergt veel voorbereiding. In een vroeg stadium werden omwonenden en andere belanghebbenden hierbij betrokken en is een Klankbordgroep gevormd, met daarin omwonenden van de Zevenhuizerstraat en Esdoornlaan, de Kraailandhof en Breelandhof, een afvaardiging van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, het Wijk Beheer Team afdeling verkeer, de Winkeliersvereniging Kraailandhof, de Ondernemerskern Hoogland en de Gemeente Amersfoort. Kortom een groot gedeelte van de Hooglandse bevolking spreekt mee over deze renovatie en kan zijn of haar wensen kenbaar maken. De Klankbordgroep is inmiddels negen keer samengekomen in Partycentrum ’t Hoogh Landt en er is al veel besproken.

Op 25 maart 2008 werd door het college besloten medewerking te verlenen aan een mogelijke herinrichting en onderzoek te doen naar draagvlak en haalbaarheid. Door het vaststellen van kaders is de onderzoeksfase inmiddels afgerond en kan de werkelijke ontwerpfase worden gestart. Overigens heeft de Gemeenteraad op 25 november 2008 ingestemd met deze kaders. Dus staat het licht nu min of meer op groen. Als architect is aangetrokken architectenbureau Han van Zwieten, met als projectarchitect Alex Brouwer. De heer Brouwer heeft diverse keren een toelichting gegeven in de Klankbordgroep.

Kruispunt

In eerste instantie zal het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof worden aangepast. Na een verkeerstelling bij het kruispunt en een onderzoek door verkeersdeskundigen van de gemeente is gebleken dat een rotonde hier niet haalbaar is, omdat er te weinig ruimte is. Na bestudering van een aantal varianten, die alle in de Klankbordgroep werden besproken, bleek de beste oplossing te zijn een herzien kruispunt met een brede middengeleider. Deze oplossing heeft het voordeel dat zowel voetgangers, fietsers en automobilisten in twee etappes kunnen oversteken.

Fietsers kunnen zich veilig opstellen tussen de 7 meter brede middengeleiders; er is ruimte voor meerdere fietsers. Vlak voor de oversteekplaatsen wordt een verhoogde drempel aangelegd, waardoor automobilisten eerder bereid zullen zijn te stoppen voor voetgangers. De kosten voor aanpassing van het kruispunt zijn voor rekening van de gemeente.

De kosten voor de herinrichting van de Kraailandhof komen voor rekening van de initiatiefnemer, evenals de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte. Om deze kosten te dekken zullen 35 à 45 koopappartementen worden gebouwd.

Er moeten voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd zowel voor de nieuwe bewoners, als voor het winkelende publiek. Hiervoor geldt de gemeentelijke parkeernorm. Waarschijnlijk zal een ondergrondse parkeer-garage worden aangelegd.

Plein

De Kraailandhof is nu eigenlijk in twee delen opgesplitst en zou meer één geheel moeten worden met wat grotere bomen en meer groen. Een horecagelegenheid met een leuk terras op de zonzijde zou ook wenselijk zijn. Het gehele plein zou meer uitstraling moeten krijgen.

De bebouwing aan de zijkanten dient in verhouding te zijn met de bestaande hoogten.  Al met al voor de architect een moeilijke, maar ook mooie opgave om van de Kraailandhof een modern winkelcentrum te maken.

Planning

Voorlopig is het nog niet zover. Na het tekenen van de ontwikkelingsovereenkomst van de opdrachtgever, start het echte ontwerpproces. Dit zal in het voorjaar 2009 zijn. Daarna zullen voor een ieder toegankelijke informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Vervolgens zal een bestemmingsplanprocedure worden gestart. Op basis hiervan kan een bouwvergunning worden verleend. In het najaar van 2009 zal met de bouwwerkzaamheden kunnen worden gestart. En in 2010 zal Hoogland over een fraai nieuw winkelcentrum beschikken.

Tekst: Rolf van Heel

1935348802kraailh