De stand van zaken betreffende de geplande nieuwbouw op het voormalige terrein van Defensie aan de Maatweg, beter bekend als de toekomstige nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum is als volgt.

Na een aantal inspraakavonden, waarbij ook de VDH aanwezig was, werd het voorontwerp van het Stuctuurplan Maatweg gestuurd naar de Provinciale Planologi­sche Commissie (PPC). Het advies van de PPC en de reacties van gemeente zijn opgenomen in het nieuwe deelplan.

Hierin zijn ook de diverse onderzoeken verwerkt tav parkeerbehoefte, verkeersaf­wikkeling, ecologische waarden en externe veiligheid. Eind maart heeft het college ingestemd met dit plan en zal het gehele structuurplan verder in procedure worden gezet. Daarbij heeft zij besloten dat de reacties van de PPC en de resultaten van de deelonderzoeken geen aanleiding gaven het structuurplan aan te passen. Het gehele plan wordt nu dus verder uitgewerkt en daarna nogmaals ter visie gelegd bij de burgerij.

Een van de opmerkingen van de PPC was dat de lokatie langs de Eem ligt. Bij een eventuele dijkdoorbraak van de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen zal een deel van de Gelderse Vallei onder water staan. Uit modelberekeningen blijkt dat op en rond de Maatweg dan het water tot 2,65 meter boven NAP kan komen te staan. De laatste doorbraak was in 1855, dus wel een zeer theoretische benadering.

Voor de VDH en onze dorpsgenoten spelen andere problemen. De PPC heeft uitgebreid kennis genomen van de verkeersrapporten en concludeert dat op korte en middellange termijn geen grote capaciteitsproblemen op de N199 (Bunschoter­straat) zijn te verwachten. Wel aan de noordwestzijde van Amersfoort, dus met name in Hoogland!

Op basis van gegevens van het ziekenhuis wordt verwacht dat voor het ziekenhuis en de RCGG 1540 autoparkeerplaatsen nodig zijn.

Nu al kan worden vastgesteld dat de komst van het ziekenhuis een toename van het verkeer op de Bunschoterstraat met 7% zal inhouden. Een en ander zal er toe leiden dat ook het verkeer op de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg aanzienlijk drukker zal worden door sluipverkeer e.d.

Wij hebben hierover reeds een bespreking gehad met ambtelijke medewerkers van de afdeling verkeer van de gemeente Amersfoort en hebben aangedrongen op her­nieuwde verkeerstellingen om zodoende het verschil in verkeersdrukte te kunnen aantonen. Ons dorp is er niet bij gebaat dat de dorpskern door de komst van het ziekenhuis een verhoogde verkeersstroom krijgt te verwerken.

Tekst: Rolf van Heel