Op 1 juli is het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) ziet daarin veel positieve punten. Het is fijn dat de coalitiepartners hebben geluisterd naar de wensen en ideeën die de VDH heeft aangedragen. Hieronder staat een samenvatting met de belangrijkste plannen voor Hoogland.

Energietransitie

De nieuwe coalitie schrijft dat de overgang van aardgas naar schone stroom voor iedereen betaalbaar moet zijn. De partijen (D66, GroenLinks, CDA, CU en Partij voor de Dieren) willen samen optrekken met bewoners en het draagvlak voor de energietransitie vergroten.

Een deel van de woningen in Hoogland is ruim ouder dan 50 jaar en vaak slecht geïsoleerd. De VDH juicht een isolatieoffensief toe waarbij mensen met een laag inkomen worden geholpen.

De coalitie wil ook de energiecoöperaties ondersteunen. In Hoogland is één energiecoöperatie actief en die organisatie verwacht veel van de genoemde hulp. De VDH is een stuk minder enthousiast over de initiatieven rond windenergie, zéker als die plannen invloed hebben op het welzijn en de natuur in Hoogland-West.

Ontwikkeling van de stad

In de paragraaf ‘Ontwikkeling van de stad: dit doen we concreet’ staat dat er ‘om groen te beschermen in ieder geval niet wordt gebouwd op Groot-Weede en in Hoogland-West’. Dat is een goed voornemen. De VDH vraagt wel aandacht voor projecten in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling en de landgoederenregeling. Juist door dat beleid gaat er steeds meer groen in Hoogland-West verloren.

Het is duidelijk dat Hoogland-West -naast zijn agrarische functie- ook een recreatieve functie heeft. De VDH ziet graag de belofte ingelost dat recreatieve groengebieden als Over de Laak en Hoogland-West recreatief aantrekkelijker worden gemaakt. Zo moet er extra aandacht komen voor de veiligheid van (hard)lopers en fietsers.

Tip aan de coalitie: doe wat aan die foute ribbeltjesstrook langs de Coelhorsterweg.

In de coalitieplannen staat dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. Zo wordt in de hele stad 30 km/uur de norm en bij rondwegen wordt dat 50 km/uur.

Een deel van de belangrijkste verkeersaders van Hoogland is inmiddels al ingericht als 30km-weg. Een logisch gevolg is dat met name de Bieshaarlaan gedurende deze coalitieperiode ook wordt ingericht als 30km-zone.

Woningbouw

Woningbouw binnen Hoogland is bijna onmogelijk. Heel spaarzaam kan er nieuwbouw plaatsvinden op de plaats waar een ouder pand wordt afgebroken.

De coalitie wil de bouw van levensloopbestendige woningen bevorderen en ‘ouderen ondersteunen bij verhuizen door beter te kijken wat de senioren nodig hebben bij een nieuwe woning’. De VDH ziet dat al gebeuren bij de bouw van nieuwe woningen aan het Meidoornpad door De Alliantie. Prima!

Een andere opsteker is dat het zwembad in Hoogland blijft. De VDH heeft daar altijd sterk voor gepleit. In het coalitieakkoord staat dat her- of nieuwbouw niet ten koste mag gaan van waardevolle natuur. Dat vinden we logisch. De VDH is er van overtuigd dat het nieuwe zwembad gerealiseerd kan worden binnen Hoogland (zie ook ons eerder gepubliceerde artikel over het zwembad op deze site).

Sociaal domein

Het is goed om te lezen is dat het buurtbudget behouden blijft voor alle wijken en dorpen in de gemeente. In Hoogland zien we dat dit budget de sociale cohesie verstrekt en dat daardoor veel bijzondere initiatieven mogelijk zijn. De VDH is al jaren voorstander van het behouden van het buurtbudget, evenals van de steun aan Dorpshuis De Neng. De VDH juicht ook het opstellen van een toekomstperspectief met de bewoners en verschillende partijen in ons dorp toe.

De Vereniging Dorpsbelangen heeft het nieuwe college al uitgenodigd voor een bezoek aan Hoogland. Alle nieuwe bestuurders zijn van harte welkom. De VDH blijft graag in gesprek.