Afgelopen week is er in de pers een tweetal artikelen verschenen over een brief die het bestuur van de VDH aan het college van B&W en aan de raadsleden heeft geschreven. Bij sommige inwoners van Hoogland en sommige leden van de VDH is door die twee artikelen de indruk ontstaan dat de VDH pretendeert namens heel Hoogland te spreken of dat zij tegen de komst van asielzoekers is. Dat beeld klopt niet.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft aan het College en aan de gemeenteraad van Amersfoort laten weten dat zij een AZC, met een opvang van honderden asielzoekers op de locaties die de gemeente heeft aangewezen voor onderzoek,  afwijst. Het gaat daarbij om het braakliggende stuk grond bij de Laan van Duurzaamheid/Ringweg Noord en de locatie van de voormalige Eemfors boerderij in park Schothorst. Het COA heeft aangegeven dat een AZC een ondergrens dient te hebben van 600 plaatsen en een bovengrens van 1000+. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vindt een dergelijk AZC veel te groot. Het zou in Hoogland, een te grote druk op het dorp leggen. De VDH vindt dat als Amersfoort groothartig 600 tot 1000 vluchtelingen wil opnemen, die verdeeld over een aantal verschillende locaties in de stad zouden moeten worden opgevangen.

Park Schothorst

De locatie Park Schothorst is volgens de VDH een ongeschikte locatie voor een AZC. Het terrein ligt in een ecologische zone. Op zich is dit voor VDH een reden om in dat hele gebied niet te bouwen. Daarnaast vinden wij de locatie onveilig, vooral voor mogelijke bewoners van een AZC maar ook voor de direct aanwonenden. Het gebied is bosrijk, donker en niet toegankelijk voor politie vanwege het ontbreken van voor auto’s geschikte wegen. Daarnaast zijn er regelmatig klachten in dit gebied over jongeren die er rondhangen en voetgangers/fietsers die er worden lastig gevallen.

Laan van Duurzaamheid

Het al jaren braakliggende terrein aan de Laan van Duurzaamheid ligt direct aan de drukke Rondweg Noord. Een plek die geschikt is om een bedrijf te vestigen, maar niet geschikt voor bewoning. De Rondweg Noord is een drukke autoweg met daardoor veel lawaai en veel uitstoot van uitlaatgassen. Daarmee een ongeschikte plek om burgers te huisvesten.

Communicatie

Het college van B&W heeft aangegeven pas met omwonenden en belanghebbenden te willen spreken als uit het onderzoek blijkt dat een locatie als kansrijk wordt aangewezen. De VDH vindt dat vreemd. Het is juist van belang tijdens het onderzoek of een locatie wel of niet kansrijk is met de belanghebbenden te spreken. Die gesprekken bepalen immers mede of een locatie kansrijk is. Gelukkig heeft een groot aantal politieke partijen inmiddels aangegeven dat zij wél met de VDH in gesprek willen.

Brief aan wethouder en raadsleden