Afgelopen week vroeg het College van B&W aan de gemeenteraad wat zij van het voorstel vinden om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een aantal initiatieven rond wind- en zonne-energie. Eén van de initiatieven is het volleggen van minimaal 4 ha weiland langs de Zeldertseweg in Hoogland-West. Het gebied Hoogland-West en eigenlijk de gehele Eempolder is als open weidelandschap een kwetsbaar gebied. Bovendien is het een ecologische hoofdzone. Een zone vanaf de Gelderse vallei langs Schothorst en de Eem naar Flevoland tot aan de Oostvaardersplassen toe. DE VDH vindt dat je dat gebied zo min mogelijk moet aantasten en zeker niet moet volstouwen met zonneakkers. De VDH maakte dan ook gebruik van de gelegenheid om als inspreker de gemeenteraad en de bezoekers op de publiekstribune toe te spreken.

De VDH onderschrijft van harte de gemeentelijke ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Dat doe je onder meer door duurzame energie te benutten en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De VDH is dan ook niet tegen het voorstel om te bezien of op de “Berg van Smink” het mogelijk is om op een rendabele manier een zonneveld te realiseren. Ook het plaatsen van windmolens op het nieuw te ontwikkelen verkeersknooppunt Hoevelaken en langs het industrieterrein kan wat de VDH betreft onderzocht worden op haalbaarheid. Dat geldt dus niet voor het plan om langs de Zeldertseweg in Hoogland-West 4 ha (of meer) weiland in te richten met zonnepanelen. Een ecologische hoofdzone is niet alleen een gebied waar dieren zich moeten kunnen verplaatsen, maar het is ook van belang voor insecten en planten: een totaal ecologisch systeem dat we moeten koesteren.

Te veel onsamenhangende initiatieven

De VDH sprak zich uit grote zorgen te hebben over steeds weer nieuwe initiatieven die steeds weer opduiken in een deze kwetsbare strook.

Op dit moment speelt:

– plannen tot bebouwing bij de Schothorsterlaan waar de boerderij van Amfors stond;

– het terrein van het voormalige Wellant College aan de Hamseweg waar initiatieven tot woningbouw aan de orde zijn;

– dit geldt ook voor de punt van het weiland tussen de Hamseweg en de Maatweg waar concreet woningbouwplannen zijn;

– een strook naast het ziekenhuis Meander waar bouwplannen zijn;

– vervolgens een initiatief van Natuurmonumenten om twee pachtboerderijen op het landgoed Coelhorst om te bouwen tot vijf wooneenheden;

–  dan het plan om tegenover het bos Coelhorst een landgoed te ontwikkelen;

–  en dan nu het plan om langs de Zeldertseweg minimaal 4 ha weiland vol te stouwen met zonnepanelen.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland stelde dan ook voor om dit laatste initiatief uit het haalbaarheidsonderzoek te halen. Helaas stemden alleen CDA en VVD tegen het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. Daarmee is de race uiteraard niet gelopen. De VDH zal zich blijven verzetten tegen het op deze wijze aantasten van Hoogland-West.