De Flora- en Faunagroep ‘Houd Hoogland-West Groen’ heeft het initiatief genomen om het bestaande landschapspad in Hoogland-West uit te breiden met een klompenpad over boerenland, zodat niet uitsluitend over de weg gewandeld hoeft te worden.Omdat ze voor realisering de steun van de gebruikers, de kuierende Hooglanders en Amersfoorters nodig heeft, hier alvast een bericht in een pril stadium. Rond 30 november 2004 is een plan ingediend voor subsidie bij de Provincie Utrecht.
De projectgroep bestaat voorlopig uit ??n vertegenwoordiger van onze vereniging ( Erna J?rg, lid ) en twee vertegenwoordigers van HHWG ( Anja v.d.Kolk-Sierksma, voorzitter ) en Gerard Monkhorst ( lid ). Met grote waarschijnlijkheid zal dit werkgroepje binnenkort omgezet moeten worden tot een Stichting tot beheer en ontwikkeling van paden in Hoogland West & Zeldert.

Hoogland-West is een uniek gebied. Het vormt samen met de Eem een blauw/groene wig in het stedelijk gebied van Amersfoort. Hoogland-West is een waardevol stukje landelijk gebied met een verkaveling die honderden jaren terug gaat. Het is relatief kleinschalig en afwisselend gebleven met typische bolakkers en vele verschillende landschapselementen. Het heeft een relatief grote verscheidenheid aan flora en fauna voor een gebied met agrarische bestemming. Ten noorden van de Mgr. van de Weteringstraat begint het slagenlandschap, het open weidegebied met de lange kavels en de vele weidevogels. Ook dit draagt bij aan de gevarieerdheid van het gebied. Dit alles maakt Hoogland-West een aantrekkelijk uitloopgebied voor de inwoners van Amersfoort en Hoogland. Dit is ook duidelijk te merken aan het aantal wandelaars, fietsers, joggers en skaters die het gebied gebruiken.

De flora en faunawerkgroep van het Comit? Houd Hoogland-West Groen onderhoudt een landschapspad in het gebied. Zij hebben al meer dan 2000 boekjes met de beschrijving van het gebied en de route van het landschapspad verkocht. Dit landschapspad loopt echter over de openbare, verharde weg waar auto?s rijden. De werkgroep heeft al veel langer de wens om meer wandelmogelijkheden te cre?ren in het gebied.

Natuurmonumenten heeft het landgoed Coelhorst en enkele terreinen noordelijk van het landgoed, maar dit natuurgebiedje is vooralsnog niet opengesteld voor het publiek. Reeds enkele jaren wordt er in Nederland nagedacht over een meer multifunctionele inrichting van het landelijk gebied. De opvatting dat het platteland niet langer het exclusieve domein van de landbouwproductie is wint veld. Natuur en recreatie vragen steeds meer ruimte. De vraag naar recreatief medegebruik van het landelijk gebied is dichtbij de stad het grootst. Van de andere kant zijn dit ook de gebieden waar het vaak erg moeilijk is om wandelpaden over particulier land te realiseren. Hoogland-West is bij uitstek een gebied waar dit relevant is. Het is een waardevol en aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap dat ligt ingeklemd tussen de bebouwde kom van Hoogland en Amersfoort en de natuurgebieden bij Coelhorst en Zeldert.

De flora en fauna werkgroep Hoogland-West is van mening dat het gebied met zijn waardevolle karakter behouden moet blijven. Het risico blijft echter groot dat op een dag de stad met haar plannen over het gebied heen zal walsen. Om dit te voorkomen moet het gebied niet stil blijven staan. Het gebied moet zo ingericht worden dat: 1) het karakter en dus ook de bestaande natuur- en landschapswaarden behouden blijven en, 2) er meer mogelijkheden komen voor het recreatief medegebruik van het gebied (met name meer wandelmogelijkheden). De werkgroep is van mening dat beide doelen verenigd kunnen worden door een goede landschappelijke inpassing van te realiseren wandelpaden. Sterker nog, de twee doelstellingen kunnen elkaar in grote mate versterken.

Door het een aantrekkelijk gebied te maken waar meer mensen van kunnen genieten zal het (politieke) draagvlak voor het behoud van het gebied aanzienlijk groter worden. Op deze manier zullen bewoners en gebruikers van het gebied een belangrijke coalitie vormen om plannen voor grootschalige bebouwing of voor gebiedsvreemde elementen (zoals bijvoorbeeld een golfbaan) effectief te kunnen weerstaan. Niet alleen de bestaande natuurwaarden maar ook de cultuurhistorische waarden van het gebied zijn zeer waardevol en verdienen het om meer aandacht te krijgen. Daaronder valt de meer zichtbare cultuurhistorie zoals kapel Coelhorst en oude boerderijen, maar zeker ook de minder zichtbare historie zoals bijvoorbeeld het verhaal van de ?mannen van Wede en Emmeklaar?, de Maalschap. Nieuwe paden zouden vergezeld moeten gaan van een stuk geschiedenis, waardoor de beleving van het gebied intenser wordt.

Voor behoud van het gebied pleit zeker ook, dat het de duidelijk zichtbare overgang vormt tussen de dekzandgebieden van de Gelderse Vallei en het open landschap van de Eempolders. Eigenlijk een historisch-geografische tentoonstelling! Vanouds lagen er vele voetpaden in het gebied zoals bijna overal in Nederland. In het geweld van de ruilverkaveling zijn de oude (kerke)paden vaak verdwenen. Het zou interessant zijn om te kijken waar oude paden in ere hersteld kunnen worden, of nieuwe trajecten mogelijk zijn. Een voorstel is nu gelanceerd, maar nog lang niet definitief.

1401233174image002