Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2013 werd duidelijk dat de subsidie voor     onze vereniging definitief veiliggesteld is. Eerder dit jaar maakte het College van B&W bekend dat men de subsidie aan de VDH wilde stopzetten.Een hoorzitting bij dat college na een bezwaarschrift leverde op dat de stopzetting een jaar verschoven werd. Uiteraard vond het bestuur van de VDH     dat niet voldoende.

Inspreken

Op 12 november kreeg de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de belangenvereniging Hooglanderveen de gelegenheid om in te spreken in De Ronde. De Ronde is een vergadering van een deel van de gemeente raad met de verantwoordelijke wethouder en heeft tot doel om bij de raad te peilen hoe zij denkt over in dit geval een viertal stellingen ingebracht door VVD en CDA. Verslag van De Ronde vindt u hier

Die punten waren:

  • De dorpen Hoogland en Hooglanderveen nemen, na hun annexatie in 1974, in de gemeente Amersfoort     nog steeds een bijzondere positie in.
  • De instandhouding van identiteit en dorpsgemeenschap (o.a. verenigingsleven)
  • van beide dorpen verdient nog steeds steun. Ingrijpende bezuinigingen nopen niet tot beëindiging van deze specifieke subsidie met een historische grondslag.
  • De vergelijking van de specifieke dorpssubsidies met de regeling buurtbudgetten is, gezien het verschil in aard, strekking en reikwijdte van de subsidies, onterecht.

Tijdens de Ronde bleek dat CDA, VVD, SP, BPA, Groep van Vliet en D’66 steunden de stellingen     volledig. Daarmee was er een ruime meerderheid voor om de subsidie te behouden.

Verdeling WijkBuurtBudgetten

Tijdens de ronde werd ook duidelijk dat men vond dat het behoud van de subsidie niet ten koste mocht gaan van de WijkBuurtBudgetten, zoals dat aanvankelijk was verwoord in het collegevoorstel.

Tijdens de raadsvergadering van 17 december jl. kwam de verdeling van de WijkBuurtbudgetten aan de orde. In het collegevoorstel  gaf het college aan dat voor de subsidies aan beide Verenigingen (VDH en BVH) een structurele oplossing gevonden was: de kosten voor deze bijzondere     subsidies, €5.000 euro voor VDH en €3.000 voor BVH, worden structureel gedekt uit een herschikking van bestaande middelen binnen programma 4 post ‘programmakosten Stedelijk’.

De raad discussieerde vervolgens over de verdeling     van de WijkBuurtBudgetten. Het college stelde na een evaluatie van deze budgetten voor de huidige verdeelsleutel te blijven hanteren. Deze  verdeelsleutel houdt in het kort gezegd in dat sommige wijken meedelen met  een factor 1,5; voor andere wijken/dorpen waaronder het dorp Hoogland wordt een factor 1 gehanteerd. Een motte van VVD en CDA om de factor 1,5 af te   schaffen haalde het niet.