Dinsdag 12 november vergaderde een deel van de gemeenteraad in een zogenaamde Ronde over twee onderwerpen:

1. het behoud van subsidie voor de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de Belangenvereniging Hooglanderveen

2. de verdeelsleutel Buurtbudget

 

Bij het eerste onderwerp sprak zowel een vertegenwoordiger van de VDH als van de Belangenvereniging Hooglanderveen in.  Ons betoog vindt u hier.

De discussie tussen de raadsleden onderling ging over de uitzonderingspositie van de dorpen gezien hun historisch kader (annexatie, dorpsraad, vereniging dorpsbelangen) t.o.v. de wijken van Amersfoort. Een en ander ook naar aanleiding van een motie van VVD en CDA die deze uitzonderingspositie juist beklemtoonden. De BPA, D’66 , SP en de groep van Vliet schaarden zich achter dit standpunt.

In het voorstel van het College “Verdeelsleutel Buurtbudget” stond de frase: “Mocht de raad besluiten deze subsidie overeind te willen houden, dan kan deze gefinancierd worden uit de middelen van het buurtbudget. Wij vinden, vanuit het gelijkheidsbeginsel, dat dit niet ten nadele moet gaan van de ander wijken, maar gedekt moet worden uit de buurtbudgetsubsidie voor Hoogland en Hooglanderveen”

De VDH verzette zich uiteraard sterk tegen deze optie. Immers dan zou de subsidie van de VDH ten koste gaan van het buurtbudget Hoogland. De VDH betoogde dat er geen gelijkheidsbeginsel kan worden toegepast omdat er geen gelijkheid is. Immers gezien de historische context is zijn de dorpen Hoogland en Hooglanderveen niet gelijk aan een wijk in Amersfoort. Een kanttekening die het college overigens zelf al in het bedoelde stuk opmerkte.

Uit een tweede peiling bleek dat een overgrote meerderheid van de politieke partijen de VDH hierin steunt: CDA, VVD, SP, BPA, Groep van Vliet: wel subsidie handhaven, niet ten koste laten gaan van enig buurtbudget. PvdA en Groen Links wilden de subsidie niet handhaven en de Christen Unie stelde voor de subsidie langzaam te gaan afbouwen.

Zie hier beeldmateriaal