Op dit moment lijkt het vooral het onderwerp dorpsvisie te zijn wat de agenda van onze bestuursvergaderingen bepaalt. Maar er gebeurt meer…..

In de komende tijd zal er gesproken worden over de invoering van 30 km-zones in Hoogland. De vraag is of daarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de verkeersveiligheid op de Hamseweweg en niet te vergeten de Zevenhuizerstraat. Tijdens de begrotingsbehandeling in november is er een motie aangenomen over de verkeersveiligheid op de Hamseweg. Op dit moment is nog niet duidelijk wat hier de concrete status van is. De VDH heeft steeds gepleit voor een oplossing die zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen.

In de ledenvergadering van 2010 hebben wij aan onze leden een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een dorpsvisie.  Het eindresultaat wordt een document met daarin de opdracht voor het bestuur voor de eerstkomende jaren.

Inmiddels hebben wij onderzoekers van de Hogeschool Utrecht verzocht om het onderzoek voor ons uit te voeren.  Als basis voor de dorpsvisie zijn er door hen gesprekken gevoerd met een brede vertegenwoordiging van de Hooglandse gemeenschap. Zij spraken onder andere met werkende moeders, ondernemers,  agrariërs, schooldirecteuren maar ook met bestuurders van sportverenigingen,  carnavalsverenigingen, Jong Hoogland, Hooglands maatje, etc.

De opdracht was: “onderzoek wat het dorpse karakter van Hoogland bepaalt”.

De resultaten van deze interviews zijn vertaald in een aantal stellingen en vragen in een enquête die u inmiddels in grote getale heeft ingevuld.

De eerste resultaten hiervan zullen wij u presenteren in onze ledenvergadering

op 1 juni a.s., om 20.00 uur in de Faam. Wij hopen u daar te verwelkomen en met u van gedachten te wisselen over de resultaten van de enquête en de toekomstige ontwikkelingen in Hoogland!

Naar aanleiding van uw reacties zullen wij een eerste aanzet doen voor het visiedocument en dit in de tweede helft van dit jaar in concept aan u voor leggen.

Actuele ontwikkelingen kunt u ook vinden op onze website www.dorpsbelangenhoogland.nl en in onze column “Groos” in de Hooglandse Courant.