Hieronder leest u de reacties die wij van de partijen ontvingen.

Christenunie (gecombineerd met CDA)

Geachte heer Wagelaar,

 

Wat een heldere en goede brief. Wij staan in principe achter de inhoud en uw wensen. Wel lijken de verkeerskundige onderzoeken uit te wijzen dat een apart fietspad niet nodig is en hebben we op dit moment natuurlijk geen geld voor extra uitgaven. Maar als u extra informatie heeft om te laten zien dat het vanwege de veiligheid absoluut noodzakelijk is, willen wij die informatie graag gebruiken om een vrijliggend fietspad af te dwingen. Want de veiligheid van kinderen gaat boven alles! Ook andere ideeen zijn van harte welkom. We dachten bv. aan eenrichtingsverkeer (maar dat leek na bespreking geen goede oplossing te zijn). Natuurlijk is goede straatverlichting noodzakelijk, en we hebben de toezegging van de wethouder dat dat later nog geregeld wordt bij de verdere invulling van het plan.

 

Hartelijke groeten,

 

Simone Kennedy

 

*****************************************************************************    

Geachte Heer Wagelaar,

Ik dank u voor uw informatie over uw bezorgdheid en mogelijke oplossingsmogelijkheden die u ziet bij de verkeersafwikkeling in Hoogland.

Met name de afwikkeling als gevolg van de komst van het ziekenhuis aan de Maatweg en de komst van Gym-xl en de Golfbaan. In het verleden hebben wij in overleg met de bewoners nadrukkelijk gesproken en voorstellen ingediend met betrekking tot de aan- en afrijd routes bij het ziekenhuis aan de Maatweg.

Een 30 km zone in de Hamseweg lijkt ons een goed alternatief. En we hebben zeker ook bij de debatten over de golfbaan gekeken naar de verkeersbelasting, en op welk moment van de dag vinden deze plaats als naar mogelijk verkeersregulerende maatregelen, of rijtijden afspraken op de parallel weg bij de golfbaan.

Bij de concretere ontwerpen en programma’s van eisen zullen we ook zeker weer onze standpunten inbrengen.

Vriendelijke groeten,

Pim van den Berg

Jouw Amersfoort/Lijsttrekker D66 Amersfoort

 

*****************************************************************************

Geachte Heer Wagelaar,

Dank voor uw brief.
Hierbij, namens het CDA de reactie op uw zorgpunten.

Verkeerssituatie rond Golfbaan/Gym XL
Het CDA heeft ingestemd met de inspraakronde voor het betreffende gebied, zodat er geen vertraging ontstaat. Tegelijkertijd hebben wij aangegeven dat wij met één onderdeel van het plan niet tevreden zijn: Het CDA wil dat het fietsverkeer en het autoverkeer op de parallelweg langs de Bunschoterstraat gescheiden wordt.

Als het plan ook na de inspraakronde ongewijzigd blijft en er dus alleen suggestiestroken (met rood asfalt gemarkeerde fiets stroken die onderdeel van de weg zijn) voor fietsers op de parallelweg komen, dan  stemt het CDA tegen het plan.

Verkeerssituatie Zevenhuizerstraat/Hamseweg
Dit is hèt grote zorgpunt voor de leefbaarheid van Hoogland. Gisteren is door de gemeenteraad goedkeuring gegeven voor de herontwikkeling van Kraailandhof. Dit vermindert de overlast van het vrachtverkeer dat op Kraailandhof moet zijn. Een goede ontwikkeling.

Hoewel wij vinden dat de aanpak van het plein goed is voor Hoogland, lost het de problemen van sluipverkeer niet op. Met de komst van het ziekenhuis neemt de verkeersdrukte in Hoogland zelfs nog toe. Dat is zeer ongewenst. Het CDA vindt dat deze problemen aangepakt moeten worden. Het CDA kiest voor een oplossing die in goed overleg met omwonenden en ondernemers tot stand komt.

Of dat een herinrichting van de Hamseweg is, of een gedeeltelijke afsluiting, of er venstertijden ingesteld kunnen worden (bijv. tijdelijk éénrichtingsverkeer in de spits), of misschien nog een andere oplossing; dat bespreken we wat het CDA betreft in goed overleg.

Het CDA vindt dat er hoe dan ook een oplossing moet komen..

Heeft u nog opmerkingen of vragen, neemt u dan nog even contact op. Ook kunt u zich richten tot Ineke Pongers . Zij heeft namens het CDA speciaal aandacht voor Hoogland. Haar emailadres is i.pongers@hooglanderveen.net

 Met vriendelijke groet,

Roland Offereins
Fractievoorzitter CDA Amersfoort

*****************************************************************************

Geachte heer Wagelaar,

Graag wil ik u een reactie geven op de brief die u mij gestuurd heeft. Ik neem aan dat u mijn reactie overbrengt aan zowel de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland als het Wijkbeheerteam.

Beide onderwerpen die u aansnijdt in uw brief gaat de PvdA zeer aan het hart. In de afgelopen maanden hebben wij ons standpunt over deze onderwerpen al duidelijk gemaakt en dat doe ik graag nogmaals.

Leefbaar en verkeersveilig Hoogland

In onze campagne hebben wij de aanpak van  de verkeersonveiligheid op de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg op de agenda gezet. Goed dat u dit punt ook reeds eerder genoemd hebt. De verwachting is dat de verkeersdrukte alleen nog maar verder zal toenemen met de komst van het ziekenhuis. Het standpunt van de PvdA is dat de situatie voor het sluipverkeer onaantrekkelijk dient te worden gemaakt. Het voorstel is om een deel van de Hamseweg winkelgebied te maken en dat daar het verblijfsklimaat in het dorp Hoogland prettiger en leefbaarder wordt gemaakt. Een prettig winkelgebied met de daarbij behorende horecavoorzieningen. Prettig voor de Hooglander, maar onaantrekkelijk voor het sluipverkeer. De PvdA vindt dat de bewoners en winkeliers nu eerst moeten meedenken om te horen wat  de wensen zijn en hoe het ingericht kan worden. De PvdA pleit er voor dat de herinrichting van de Hamseweg gereed is voordat het nieuwe ziekenhuis geopend is.

Verkeersafwikkeling parallelweg

Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad heeft de PvdA reeds gepleit voor een veilige verkeerssituatie op de parallelweg van de Bunschoterstraat. Wij hebben dar ook  enkele malen gesproken met de direct aanwonenden. De verkeerssituatie wordt onveilig op het moment dat de grote voertuigen van de loonwerker, de fietsers en de auto’s voor het halen en brengen tegelijk op de weg zijn. Dit zal vooral eind van de middag zijn. We hebben de wethouder nadrukkelijk gevraagd met oplossingen te komen.

Suggesties zijn verkeersremmende maatregelen voor auto’s  (druppels), passeerstroken, een vrijliggend fietspad. De rest van de dag blijft het rustig op deze weg. Een ander belangrijk dat de PvdA onder de aandacht brengt is een goed draaiboek als er grotere evenementen plaatsvinden met veel auto’s. Goede en veilige parkeeroplossing moet er zijn; voorkomen moet worden dat bezoekers hun auto in de berm van de parallelweg gaan parkeren.

Als u nog en nadere toelichting wenst op onze reactie , dan geef ik u die graag.

Vriendelijke groet,

 

Rob van Muilekom

Lijstrekker  PvdA