De plannen voor de uitbreiding van het kerkhof en de renovatie van de pastorie van de Sint Martinusparochie in Hoogland werden op donderdag 8 december jl. door het kerkbestuur aan parochianen en omwonenden gepresenteerd.
Reden voor uitbreiding van het kerkhof is dat er na 2008 geen plaats meer is. De noodzaak voor renovatie van de pastorie is achterstallig onderhoud. Een jaar geleden werd het de parochianen tijdens een soortgelijke bijeenkomst duidelijk dat het kerkbestuur de mogelijke sloop van de pastorie niet uitsloot. De parochianen verzetten zich hier tegen en toen ook nog bleek dat de pastorie op de gemeentelijke monumentenlijst staat, was duidelijk dat sloop geen optie is. Het bestuur maakte een nieuw plan. De in 1888 gebouwde pastorie bestaat uit veel kleine kamers. Hiermee is het gebouw ongeschikt voor communiefeesten en andere bijeenkomsten. Volgens het nieuwe plan worden de ruimten vergroot en komt er een uitbouw. Daarnaast wordt de technische installatie (gas, water, cv, elektra) vervangen en wordt het gebouw toegankelijker gemaakt voor rolstoelgebruikers. Zo wordt de eerste verdieping bereikbaar met een lift. De buitenkant (gevels, goten en pijpen, leien op het dak) van het gebouw wordt grondig gerenoveerd.

De kosten van de gehele renovatie worden geraamd op 1.600.000 euro. De kerk beschikt over 600.000 euro.Met dit bedrag zou een gedeeltelijke renovatie uitgevoerd kunnen worden, waarmee de achteruitgang van het gebouw gestopt wordt en het gebouw voor de komende decennia behouden blijft. Het bestuur geeft echter de voorkeur aan een volledige renovatie en heeft daarvoor nog 1.000.000 euro nodig.

Hierover wordt met de gemeente overleg gevoerd. Uitbreiding kerkhof Voor de uitbreiding van het kerkhof wil men de plantsoenen en groenstroken rond de begraafplaats gebruiken. Het gaat om de groenstrook langs het wandel-/ en fietspad, achter de kerk. Dit groen is van de gemeente, en die werkt mee aan de overdracht hiervan, aldus de bij de plannen betrokken landschapsarchitect Dick Haver Droeze. Daarnaast wil men het plantsoen voor seniorencentrum Leo’s Oord bij de begraafplaats trekken. Deze grond is van de kerk. De vergrootte begraafplaats krijgt een openbaar en parkachtig karakter, met groen, vijvers en banken. Het geld dat met de uitbreiding gemoeid is, komt voort uit de opbrengsten van de begraafplaats.

De aanwezige parochianen reageerden donderdagavond positief op de plannen van het bestuur. De bijeenkomst werd dan ook afgesloten met een applaus, waarmee werd aangegeven dat het bestuur de ingeslagen weg kan voortzetten.

Tekst: Lutske Bonsma (Dit artikel is in verkorte vorm verschenen in AD/Amersfoortse Courant.)