Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad van Amersfoort het College van B&W verzocht om voor de dorpsentree van Hoogland (vanaf de Van Boetzelaerlaan tot de Hamseweg) een maximumsnelheid van 30 km in te stellen.

Het College heeft hieraan inmiddels gevolg gegeven en de aankondiging ervan op 2 mei j.l. gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Uitvoerige overweging

In een uitvoerige overweging wordt er o.a. op gewezen, dat het hier om een korte wijkontsluitingsweg gaat, die goed aansluit op twee andere 30 km wegen, namelijk de Hamseweg en (het eerste deel van) de Zevenhuizerstraat. De 30 km past zowel in het gemeentelijk als landelijk beleid om zoveel mogelijk binnen bebouwde kommen van steden en dorpen een snelheid van 30 km als uitgangspunt te nemen.

Eventueel bezwaarschrift

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan na bekendmaking hiervan binnen zes weken na 2 mei een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het College van burgemeester en wethouders.

Voor de publicatie in het Gemeenteblad: klik voor een PDF-bestand.