Om het leefgebied van de weidevogels verder te vergroten gaat Collectief Eemland in het bosje langs de Neerzeldertseweg vervangen door lagere beplanting. Hierdoor kunnen roofvogels de hoge bomen niet als uitkijkpunt gebruiken om de weidevogels te vangen. De kievit, grutto, scholekster en tureluur hebben hier baat bij. De nieuwe beplanting is inheems en biodivers zodat bijen, vlinders en vogels hier ook van profiteren.

Collectief Eemland

Het Collectief Eemland bestaat uit 91 agrarische leden. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en wordt hierin bijgestaan door twee coördinatoren en enkele adviseurs. Binnen de vereniging draaien momenteel diverse werkgroepen voor bijvoorbeeld het plas-dras project, een beheercommissie, een monitoring werkgroep etc.

Het Collectief zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Eemland en probeert boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen.
Agrarisch natuurbeheer

De vereniging spant zich in voor agrarisch natuurbeheer. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het beschermen van weidevogels en de weideflora.De leden beschermen op verschillende manieren in het broedseizoen nesten en jongen van grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters en andere weidevogels. Ze zorgen er voor dat in het voorjaar de lucht gevuld is met deze en andere vogelgeluiden. Weidevogels hebben deze bescherming hard nodig, want over het algemeen gaat het slecht met deze soorten. Daarnaast beheren leden op veel plaatsen ‘bonte weideranden’. Door deze slootkanten niet te bemesten verbeteren de omstandigheden voor de bloemrijke vegetatie en het leven in de sloot. Het Eemland krijgt daardoor weer kleur!

Ook is men met ecologisch slootschonen gestart om zo ook weer meer leven in de sloot te krijgen en schoner water in de sloot. Daarnaast worden in Hoogland-West 1800 knotbomen beheerd. Veel meer informatie vindt u op de website van de vereniging.