Amersfoort maakt een omgevingsplan voor Hoogland. De inwoners van Hoogland konden hier afgelopen zomer input voor aanleveren. Op 8 december wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Dit kunt u live volgen via YouTube. Een omgevingsplan komt in de plaats van een bestemmingsplan en gaat onder andere over de fysieke leefomgeving, milieu en gezondheid. In 2022 treedt de nieuwe Om-gevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is een omgevingsplan. Om alvast te oefenen met de methodiek voor het maken van zo’n plan is Hoogland als pilot gekozen omdat daar geen grote ontwikkelingen op stapel staan. De binnengekomen reacties zijn als bijlage toegevoegd aan de zogeheten Nota van Uitgangspunten. De Nota is door het college vastgesteld en wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Toelichting
Wat is een Nota van Uitgangspunten?
Een Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor het concept ontwerpomgevingsplan en beschrijft onder andere de aanpak, de structuur, de belangrijkste kaders en de digitalise-ring. Bij het opstellen van het omgevingsplan Hoogland oefenen we ook met de nieuwe regelgeving, de nieuwe systematiek en de nieuwe software van de Omgevingswet. Zo kunnen we basisregels opstellen voor het maken van een omgevingsplan.Informatieve Ronde in de raad
Voordat de Nota van Uitgangspunten ter vast stelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad is er een informatieve Ronde op 8 december 2020 waarin de raad wordt geïnformeerd over de uitganspunten die we hanteren bij het maken van het concept ont-werpomgevingsplan Hoogland. U kunt de Ronde digitaal volgen via het YouTube kanaal ‘Raad Amersfoort’.Besluit raad en hoe verder?
Naar verwachting stelt de gemeenteraad in januari 2021 deze Nota van Uitgangspunten vast. Die is dan te vinden op de projectpagina www.amersfoort.nl/omgevingsplanhoogland Het concept ontwerpomgevingsplan Hoogland is dan in de eerste helft van 2021 klaar. Wij hopen dan een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. Wij vertellen u dan wat er met de binnengekomen reacties op Metamersfoort.nl van afgelopen zomer is gedaan en hoe het omgevingsplan voor Hoogland er uit gaat zien. U kunt op dat concept dan nog reageren voordat de formele procedure start en het ontwerp omgevingsplan ter inzage wordt gelegd.