Waar doe je goed aan als bestuur?

(Of wel of géén zonnevelden in Hoogland-West?)

Als bestuur van een vereniging moet je soms beslissingen nemen waarbij je je afvraagt of dat nu wel de beslissing is die de meerderheid van je leden wil. Natuurlijk er is een Algemene Leden Vergadering waarop men hun goedkeuring of afkeuring kan geven: maar de beslissing is dan al vaak genomen. Bijvoorbeeld over het al dan niet instemmen met een maatregel van de gemeenteraad.

Een referendum houden zou dan een oplossing kunnen zijn, hoewel veel beslissingen op korte termijn genomen moeten worden. Waar gaat het in dit geval om?

Zonlocaties

De gemeente Amersfoort wil in 2030 een zogenaamde CO2-neutrale stad worden. CO2 , koolstofdioxide, is een gas dat ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en benzine. Dit gas komt in de lucht terecht en is mede veroorzaker van de huidige klimaatverandering.

Om CO2– neutraal te worden, kun je de verbranding van fossiele brandstoffen terugdringen én ervoor zorgen dat de inwoners van de gemeente meer duurzame energie gaan gebruiken, zoals zonne-energie. In een Plan van Aanpak heeft de gemeente vijf zogenaamde icoonprojecten benoemd. Eén ervan is he gebruik van zonne-energie.

Inmiddels is er een collegevoorstel aangenomen waarbij een zogenoemd  ‘ruimtelijk kader voor huidige en toekomstige initiatieven zonlocaties’  is vastgesteld. In dit kader wordt gestel dat ‘Locaties voor zon die gelegen zijn in het coulisselandschap op zandgrond (Hoogland en Stoutenburg) zijn passend binnen het ruimtelijk kader” met andere woorden: hier zouden best zonnevelden met een maximale grootte van 4 ha gerealiseerd kunnen worden. De VDH heeft bij de gemeente aangegeven dat wij tegen iedere bebouwing in Hoogland-West zijn, dus ook tegen deze zonnevelden.

Visiedocument

In het visiedocument dat door de leden van de VDH is vastgesteld, lezen we dat de VDH vindt “dat Hoogland-West niet nog verder bebouwd moet worden en dit gebied zijn landelijke en recreatieve karakter moet behouden. Het groene gebied heeft een belangrijke recreatieve functie voor huidige bewoners van en om Hoogland en toekomstige generaties.”  Er vindt in Hoogland-West desondanks bebouwing plaats. Door de ruimte-voor-ruimte regeling en de landschapsgoederenregeling kan dat ook, zij het in bescheiden mate.

Dilemma

Maar hoe erg zou het nu zijn als er een aantal percelen in Hoogland-West gevuld zouden worden met zonnepanelen? Natuurlijk, je zult ze al fietsend vanaf de Coelhorsterweg of vanaf het fietspad langs de Eem zien. Tussen de groenwallen, de bomen, de boerderijen en de akkers en weiden ligt dan een veld vol zonnepanelen. Mooi of foeilelijk?

Een voordeel is natuurlijk dat er duurzame energie wordt opgewekt. Schone energie, waardoor de klimaatverandering misschien ten goede gekeerd kan worden. Dieren hebben er niet of nauwelijks last van. Kleine dieren gaan er onderdoor, grotere dieren mijden het veld.

Het visiedocument van de VDH is maar liefst geschreven voor een tijdspanne van 2012 – 2030. Dat is een erg lange periode. Zijn we als bestuursleden gehouden aan die 18 jaar of doen zich er situaties voor waardoor we ingaan tegen die visie?

Referendum

Vandaar dat we een referendum gaan houden. U vindt bij deze nieuwsbrief een formulier, waarop u uw mening kunt geven over het al of niet plaatsen van zonnevelden in Hoogland-West. Om ervoor te waken dat slechts enkele stemmers het eindresultaat bepalen, moeten minstens 30 % van de leden een geldige stem hebben uitgebracht. U kunt vanaf het moment dat u dit leest, uw stem uitbrengen