Er is veel gebeurd de afgelopen periode in Hoogland betreffende het verkeer op de Hamseweg, Zevenhuizerstraat en 30-kilometer maatregelen in de wijken.

In mei 2011 is het conceptvoorstel 30-kilometer maatregelingen gemeente Amersfoort gepresenteerd in partycentrum ´t Hoogh Landt. Tot 3 juni hebben de inwoners van Hoogland hun reactie kunnen geven op het conceptvoorstel 30-kilometerzone Hoogland. Alle binnengekomen reacties zijn geïnventariseerd door de gemeente Amersfoort.

Op maandag 5 september 2011 heeft de gemeente Amersfoort een bespreking gehad met de heer G. Wagelaar (Vereniging Dorpsbelangen Hoogland), en de voorzitter van de wijkwerkgroep Verkeer, de heer H. van Westerlaak, over de stand van zaken betreffende de 30 km/uur-maatregelen in Hoogland. Uit de vele reacties die voor de zomer zijn ontvangen, is onder meer gebleken dat het merendeel van de bewoners voorstander is van het vergroten van de 30 km/uur zones op de Hamseweg van de rotonde bij Formido tot aan de Molenweg/Van Boetzelaerlaan.

Op de algemene ledenvergadering van 1 juni 2011 van onze vereniging hebben de leden het bestuur opdracht gegeven een verkeerscommissie in te stellen om samen met de ondernemers van Hoogland, het wijkbeheerteam, en betrokken leden van onze vereniging een integraal plan met wensen, eisen en oplossingsrichtingen op te stellen. Eind november begin december 2011 is het rapport gereedgekomen en aangeboden aan het bestuur van de VDH. Het bestuur zal de rapportage aanbieden aan de wethouder verkeer van de gemeente Amersfoort de heer Buijtelaar en gedeputeerde verkeer van de provincie Utrecht, de heer Van Lunteren.

De wensen van de bewoners en belangenverengingen in Hoogland heeft de gemeente Amersfoort in een Voorlopig Ontwerp opgenomen. In het Voorlopig Ontwerp zal de Hamseweg vanaf Schothorsterslaan tot aan rotonde bij de Formido als 30-kilometerzone worden ingericht. Er zullen op de Hamseweg vijf verkeersdrempels worden voorgesteld. En op de Zevenhuizerstraat zal ter hoogte van rijwielwinkel Blom een verhoogde oversteek voor voetgangers worden aangebracht. En met de komst van de nieuwe inrichting van het Kraailandhof volgt dan nog een verbetering van de oversteek bij AH-winkel doormiddel van een opstelmogelijkheid voor auto’s, fietsers en voetgangers op de Zevenhuizerstraat, een verbreding van de huidige situatie.

De planning van de gemeente Amersfoort is om het Voorlopig Ontwerp eind van het jaar 2011 klaar te hebben. Het ligt dan ter inzage bij de Observant en het wijkcentrum De Neng en het wordt gepubliceerd op de pagina van de gemeentewebsite. Vervolgens kunt u binnen zes weken uw schriftelijke reactie geven op dit Voorlopig Ontwerp. Daarna wordt het Voorlopig Ontwerp samen met uw reacties (‘de reactienota’) aan het college aangeboden en wordt er een besluit over genomen.

Iedereen die een reactie stuurt op het Voorlopig Ontwerp, krijgt – nadat het aan het college is aangeboden – het Voorlopig Ontwerp toegestuurd, samen met de reactienota. Het is de bedoeling om begin 2012 nog te starten met de werkzaamheden in Hoogland.

De 30-kilometermaatregelen staan los van de mogelijke toekomstige maatregelen met het oog op de komst van het ziekenhuis aan de Maatweg. Er zijn afspraken gemaakt over verkeersonderzoek een jaar vóór en een jaar ná opening van het ziekenhuis. Het onderzoek zal uitwijzen wat de gevolgen zijn voor het (sluip)verkeer door Hoogland. De resultaten van dat onderzoek zijn mede bepalend voor de eventuele verdere maatregelen om het sluipverkeer te verminderen.

 

Tekst: Gert Wagelaar