Bestuurslid Aftredend Herkiesbaar
Gerrit van Nieuwenhuizen 2010 Neen
Yvonne van Norden 2010 Ja
Rolf van Heel 2010 Neen
Paul Brockhoff 2010 Neen
Gert Wagelaar 2010 n.v.t.
Lutske Bonsma 2013 n.v.t.
Carla Hartog 2011 n.v.t.

 

Aftreden gebeurt volgens de hiervoor vastgelegde regels in de statuten.

Deze zijn gewijzigd op 14 oktober 2004 door Mr G. van der Heide, notaris te Baarn en tekstueel aangepast op 22 maart 2006 door Mr. R. Vos, notaris te Lelystad.

Volgens deze statuten dient het bestuur uit ten minste vijf personen te bestaan en ten hoogste uit negen.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is terstond weer herkiesbaar.

Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal jaren dat een bestuurslid zitting mag hebben in het bestuur.

Op 19 mei 2010 zullen diverse bestuursleden aftreden en niet meer verkiesbaar zijn. Het betreft de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Er zijn drie kandidaten gevonden, die bereid zijn toe te treden als bestuurslid. Op de jaarvergadering zullen deze kandidaten voorgesteld worden en worden gekozen door de leden.

527083975brd