940288374hglDe Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) werd in 1984 opgericht met als doel de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. De VDH ondersteunt activiteiten van burgers die hetzelfde doel nastreven en werkt samen met verenigingen en organisaties die zich ook bezighouden met een leefbaar Hoogland.

Bovenstaande is de doelstelling van de VDH. De vereniging is ruim 25 jaar geleden opgericht en in die periode is er veel gebeurd in het Hooglandse. Ondanks alle veranderingen heeft Hoogland zijn dorpse karakter behouden en dit willen we graag zo houden. Het dorpse karakter blijkt vooral uit de hoge waardering voor de leefbaarheid in Hoogland. Met leefbaarheid wordt gedoeld op de kwaliteit van de woonomgeving. Zo is er een actief verenigingsleven en zijn de meeste mensen niet te beroerd om hun mede-Hooglanders een handje toe te steken als dit nodig is. Het aanbod van scholen is uitstekend en dat geldt ook voor de sportvoorzieningen en het winkelaanbod. Ook jonge mensen blijken een sterke voorkeur te hebben om in Hoogland te blijven wonen. Dit heeft alles te maken met de eerder genoemde leefbaarheid.

Als Vereniging Dorpsbelangen Hoogland willen wij de leefbaarheid in Hoogland graag behouden en nog liever verbeteren. Vandaar dat binnen het bestuur de behoefte ontstond aan het ontwikkelen van een breed gedeelde visie. Uitgangspunt daarbij is uw mening, de mening van de Hooglander. Wat vindt u van de belangenbehartiging door de VDH? Wat verwacht u van de VDH? Vindt u zich voldoende gehoord? Wat moeten de speerpunten worden voor de komende jaren op het gebied van wonen, verkeer, sporten, groen, etc. Nadat wij uw mening hebben gevraagd, zullen wij op basis hiervan een visiedocument opstellen. Dit is voor het bestuur een leidraad voor de deelname aan participatietrajecten en dient als gespreksstof in overleg met de Amersfoortse politiek. De invalshoek zal met name de woonkwaliteit en de sociale samenhang binnen Hoogland zijn.

De stappen die we hierin willen zetten zijn:

  • Uitzetten van een enquête naar alle Hooglanders. We willen graag weten wat u vindt van het huidige Hoogland en welke punten u wilt behouden en verbeteren;
  • Publicatie van de resultaten;
  • Het opstellen en bespreken met de leden van een conceptdocument, met daarin de doelstellingen van onze vereniging voor de komende vijf jaar;
  • Het vaststellen van dit document in de eerstvolgende Jaarvergadering.

In de komende jaren zullen we de uitvoering van de afspraken uit dit visiedocument met onze leden bespreken en het document op basis van de voortgang periodiek bijstellen.

Naar aanleiding van een reactie op ons forum hebben we contact kunnen leggen met Bert Veenstra, een VDH-lid met een duidelijke mening over Hoogland. We hebben hem bereid gevonden om ons te helpen met ons plan voor de visieontwikkeling voor Hoogland en hij zal op onze Jaarvergadering aanwezig zijn. Wij hebben ook vertegenwoordigers van de politieke partijen uitgenodigd om met hen van gedachten te wisselen over dit onderwerp.