In de afgelopen jaren konden inwoners van Amersfoort een bijdrage van hun Wijk Beheer Team (WBT) vragen voor ideeën die het wij-gevoel in hun buurt versterkten of hun buurt veiliger of gezelliger maakten.

Zo werd het buurtbudget in Hoogland de afgelopen jaren o.a. gebruikt voor de aanleg van een trapveld aan de Tol, bankjes aan de Bunschoterstraat en de Zevenhuizerstraat, een beukenhaag langs Sporthal de Bieshaar, de aanleg van zebrapaden aan de Bieshaarlaan, de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg en buurtbarbecues.

Bij de vaststelling van het WMO beleidskader in januari 2009 werd besloten de inwoners van Amersfoort uit te dagen zelf meer initiatief te tonen. Vandaar dat er extra geld beschikbaar werd gesteld voor het financieren van burgerinitiatieven.

Voor 2009 geeft de gemeente daarom boven het eigen budget voor bewonersinitiatieven een extra donatie uit het fonds Wonen, Wijken en Integratie. Alle reden om opnieuw te kijken op welke wijze de gemeente bewonerinitiatieven kan stimuleren en financieren.

Voor Hoogland werd in januari, net als in de andere wijken van Amersfoort, een Buurtbudget commissie in het leven geroepen, bestaande uit een aantal personen uit diverse organisaties en instanties om een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen. Hierin hebben o.a. twee Hooglandse raadsleden zitting (van de VVD en de CDA). Rolf van Heel neemt deel namens de VDH.

Het bedrag dat aan door de burgers ingebrachte voorstellen mag worden uitgegeven, bedraagt voor 2009 totaal € 51.700,-. Het totaalbedrag van door burgers aangevraagde gelden bedraagt echter € 161.055,-. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Voor de commissie is het een hele opgave om binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk zaken te financieren. Het viel de commissie dan ook zwaar om aanvragen af te wijzen, die ons aan het hart gingen. Van veel aanvragen hadden wij het idee dat de gemeente hierin zelf diende bij te dragen of dat een voorziening voor bijvoorbeeld een school, het beste uit eigen middelen kon worden betaald. Vaak werd maar de helft van het gevraagde bedrag toegekend.

De aanvragen werden door de commissie verdeeld in fysiek, sociaal en kunst, zodat een onderscheid kon worden gemaakt in de bestemming van de gelden. Binnenkort verschijnt in de Hooglander Courant een artikel hierover met een stembiljet, waarmee u als bewoner van Hoogland kunt aangeven of u het eens bent met het advies van de commissie of dat u aan bepaalde activiteiten een hoger of lager bedrag wilt toekennen.

Tekst: Rolf van Heel