Het platform Stop Windplan Isselt organiseert eind deze maand een grootschalige flyer-actie. Hierbij worden omwonenden en bedrijven uit het Soesterkwartier, Hoogland(-West), De Isselt, Schothorst en Soest uitgenodigd zich aan te melden voor het ontvangen van actuele informatie en voor hulp bij het aansprakelijk stellen bij geleden schade. Het platform organiseert een collectieve aansprakelijkheidsstelling jegens de gemeente Amersfoort.

Wat is er aan de hand?

Het college van B&W in Amersfoort wil twee windturbines van elk 210 meter hoog plaatsen op De Isselt, in de directe nabijheid van meer dan 8.000 woningen en meer dan 400 bedrijven, pal naast het natuur- en recreatiegebied van Amersfoort en Hoogland-West.

“Nergens in Nederland worden zúlke hoge turbines zó dicht bij woonwijken en bedrijven gepland, met zo’n ingrijpende landschapsimpact”, aldus het Platform.

Gevolgen door plaatsing turbines

Als dit plan wordt doorgezet, zijn de gevolgen enorm, aldus het Platform:

• “Woningbezitters en ondernemers lijden financiële schade door de daling van de woningwaarde en stijgende verzekeringspremies. De collectieve daling van de woningwaarde kan oplopen tot 200 miljoen Euro.

• Ruim 20.000 omwonenden en werkenden in het Soesterkwartier, Hoogland(-West), Schothorst, Soest en De Isselt lopen serieuze gezondheidsrisico’s door blootstelling aan slagschaduw en (laagfrequent) geluid van de enorme zoevende wieken en de loslatende nanodeeltjes die in het milieu terechtkomen. Om nog maar niet te spreken van de ramp die zich zou voltrekken als een van de wieken zou afbreken of een turbine zou omvallen.

• De natuur en het landschap van het prachtige buitengebied-west worden onherstelbaar verminkt. Zeldzame trekvogels en beschermde vleermuispopulaties vinden een gewisse dood in de malende wieken”.

Locatie Isselt voldoet niet

De provincie Utrecht heeft onlangs met behulp van een burgerparticipatietraject criteria vastgesteld om te bepalen waaraan een locatie voor windmolens in de provincie Utrecht moet voldoen. Het Platform zegt hierover:

“De locatie op Isselt voldoet precies NIET aan deze criteria. Er zijn veel betere, minder ingrijpende locaties beschikbaar om windturbines te plaatsen. Ook zijn er voldoende alternatieven waarmee de afgesproken hoeveelheid duurzame energie opgewekt kan worden. Windplan Isselt is niet nodig om aan de doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) te voldoen”.

Onbegrijpelijk en onbehoorlijk

De gemeente Amersfoort lijkt vooralsnog doof voor al deze argumenten en risico’s. Het Platform:

“De gemeente informeert haar inwoners onjuist en onvolledig; probeert de (participatie) procedures en normen naar haar hand te zetten en gaat – kortom – tot het uiterste om dit onverantwoordelijke plan door te duwen. Onbegrijpelijk en onbehoorlijk”.

VDH lid van Platform en Omgevingsadviesraad

Het platform Stop Windplan Isselt is een samenwerkingsverband van diverse bewonersinitiatieven, de Vereniging Vrij Polderland en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH).

De VDH participeert via haar voorzitter Yvonne van Norden ook in de Omgevingsadviesraad (OAR). Onlangs heeft deze adviesraad vragen gesteld aan de wethouder (20240126 Bestuurlijke vragen n.a.v. RIB 2024-005 d.d. 9 januari 2024 (stop-windplan-isselt.nu) over het recente onderzoek naar windlocaties van de provincie Utrecht en over de nieuwe normstelling voor windturbines, die in de loop van dit jaar wordt verwacht.


Link Stop Windplan Isselt
Alle detailinformatie over het Windplan vindt u op de speciale website van het Platform.

Ons dossier:
* Dossier VDH: Windplan Isselt.


Bovenste foto: ©Platform Stop Windplan Isselt