Er zijn plannen voor de ontwikkeling van een Landgoed met 6 woningen aan de Boelenhoefseweg. Ook aan de Weerhorsterweg en de Coelhorsterweg komen twee nieuwe, extra woningen. De twee ter plaatse bestaande en in verval geraakte boerderijen worden opgeknapt. Dat blijkt uit recent gepubliceerde documenten van de gemeente Amersfoort.

Landgoed Boelenhoefseweg

De eigenaar van het perceel Boelenhoefseweg 3 wil stoppen met zijn huidige agrarische bedrijf. Daarmee kan de bestaande bedrijfsbebouwing worden gesloopt en ontstaan er kansen voor gebiedsontwikkeling met een andere functie voor de gronden. Het plan omvat de sloop van ruim 3.000 m² aan bebouwing en er zal 10 hectare grond worden ingezet voor de ontwikkeling van een landgoed.

Voor de gehele ontwikkeling is een inrichtingsplan opgesteld. Dat inrichtingsplan is de basis voor het nu voorliggende ontwerp wijzigingsplan. Voor het gebied geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’. In het plan is ruimte voor in totaal 6 woningen. De bestaande agrarische bedrijfswoning blijft behouden als reguliere woning. Dit plan voldoet aan de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen.

Wijzigingsplan Boelenhoefseweg openbaar

De formele procedure is gestart met het ter inzage voorleggen van het wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken. Tijdens deze termijn kan men zienswijzen indienen.

Twee woningen Weerhorsterweg

Het ontwerp wijzigingsplan Weerhorsterweg 6 maakt het mogelijk om een cultuurhistorisch waardevol agrarisch bedrijfsgebouw om te zetten naar een woonbestemming. Hierdoor ontstaat één nieuwe woning op dit perceel en blijft het cultuurhistorisch waardevolle pand duurzaam behouden. Dit plan voldoet aan de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen.

Wijzigingsplan Weerhorsterweg openbaar

De formele procedure is gestart met het ter inzage leggen van het wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken. Tijdens deze termijn kan men zienswijzen indienen.

Twee woningen Coelhorsterweg

De gemeente Amersfoort heeft op 21-12-2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 2 woningen op het perceel Coelhorsterweg 17. De gemeente neemt waarschijnlijk voor 15-02-2024 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren.

U kunt nu nog niet reageren. U kunt nu al wel de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14033. 


Meer informatie:
* Samenvatting collegebesluiten 19 december 2023.
*  Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen op het perceel Coelhorsterweg 17.