Het college van B&W van Amersfoort wil twee windturbines van elk 210 meter hoog realiseren. De molens zouden een plek moeten krijgen op Isselt, pal naast de Eem, Hoogland-West en de Eempolder, én in de directe nabijheid van ruim 8.000 woningen in Amersfoort en Soest. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) voert al langere tijd actie tegen dit plan. Sinds kort doet de VDH dit samen met de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de bewonersinitiatieven uit de Soesterpolder, Hoogland (-West) en Isselt, via het platform Stop Windplan Isselt.

Doelstelling platform

Het platform Stop Windplan Isselt heeft 3 doelstellingen:

  1. Het voorkomen van Windplan Isselt.
  2. Het ondersteunen van omwonenden en gedupeerden uit de achterban.
  3. Het verkennen van betere alternatieven voor duurzaam opwekken van energie.

Via de website www.stop-windplan-isselt.nu kunnen omwonenden en belangstellenden zich inschrijven. Daarna is het onder andere mogelijk om een inschatting te maken van de daling van de waarde van een woning, als de turbines er zouden komen. De waardedaling blijkt aanzienlijk. Voor de 8.000 woningen in de directe nabijheid van dit plan, telt de totale daling van de woningwaarde op tot ruim 200 miljoen Euro!

Windplan Isselt waarschijnlijk onhaalbaar

De komst van de 2 turbines is zeker geen gelopen race. Sterker nog, de kans dat het plan niet doorgaat neemt toe:

  • De onderzoeken die Amersfoort heeft laten uitvoeren naar de effecten van deze turbines rammelen. De (gezondheids)risico’s zijn onvolledig in kaart gebracht en de gevolgen van laagfrequent geluid zijn niet meegenomen. Sommige onderzoeken, zoals de natuurtoets, zullen waarschijnlijk over moeten.
  • Er zijn nieuwe landelijke omgevingsnormen voor windturbines in de maak, die in de loop van 2024 definitief worden. In deze normen staat dat er zich geen woningen mogen bevinden binnen een straal van 2x de tiphoogte van een turbine. Dit is een showstopper voor Windplan Isselt.
  • Het stroomnet zit vol, de komende jaren is er geen mogelijkheid om de beoogde turbines op het net aan te sluiten.
  • De onderhandse gunning door de gemeente Amersfoort aan een Amersfoortse energiecoöperatie is op juridische gronden teruggedraaid.
  • De businesscase is zeer moeizaam. Het is een windluw gebied en de turbines zullen regelmatig stilgezet moeten worden in verband met overvliegende vogels, geluid en slagschaduw. Ook is er grote onzekerheid over toekomstige energieprijzen en subsidies. Tel daarbij op het gebrek aan draagvlak en een collectieve schadeclaim om het verlies aan woningwaarde te compenseren, en het wordt duidelijk dat exploitatie van windturbines op deze locatie een bijzonder risicovolle onderneming is. 

Omgevingsadviesraad (OAR)

Ondanks deze grote onzekerheden rond Windplan Isselt gaan B&W van Amersfoort door met de voorbereidingen. Zo heeft de gemeente besloten van start te gaan met de ‘Omgevingsadviesraad’ (OAR). Dit is een overlegtafel waaraan omwonenden, lokale belangenverenigingen, initiatiefnemers en andere betrokkenen praten over het voorgenomen plan.

Op 13 december 2023 heeft de eerste bijeenkomst van de OAR plaatsgevonden. De VDH is ook vertegenwoordigd, net als de VVP, het Platform Stop Windplan Isselt en een delegatie van omwonenden. Het is de bedoeling dat de OAR eind 2024 een ‘omgevingsconvenant’ opstelt, een soort advies voor de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft toegezegd dit convenant te volgen in de besluitvorming over het al dan niet laten doorgaan van Windplan Isselt. 

De VDH zal in deze adviesraad op constructieve wijze het goed beargumenteerde tegengeluid laten horen. De kans dat er over een tijdje een éénsluidend advies door de OAR als geheel wordt afgegeven achten wij echter klein, gezien de grote diversiteit aan belangen.

Standpunt platform Stop Windplan Isselt

Windplan Isselt is met stip de grootste bedreiging voor natuur, recreatie en kwaliteit van leven in en om het buitengebied-west. Omwonenden lopen serieuze gezondheidsrisico’s en zien de waarde van hun huizen dalen. Het is onbegrijpelijk en onverantwoordelijk dat het Amersfoortse college van B&W zo’n schadelijke, risicovolle en onevenredige ingreep in de leefomgeving koste wat kost overeind probeert te houden onder het mom van het groen, algemeen belang. De VDH zal zich daar tot het uiterste tegen blijven verzetten en zich sterk blijven maken voor betere alternatieven.