Pas na het jaar 2035, dus in 2036, is er een gerede kans dat betaald parkeren via een parkeervergunning in Hoogland wordt ingevoerd. Dat is het resultaat van het debat over het Parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort, dat vanmiddag in de gemeenteraad heeft plaats gevonden.

Uitslag referendum dreunt na

Het resultaat van het referendum van 21-11-2023 dreunde volop na in de vergadering en leidde tot de nodige amendementen, moties en emoties. De stemmers in Hoogland hebben het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort bijna unaniem afgewezen. 83,9% stemde tegen, bijna 10% meer dan het gemeentelijke gemiddelde van 74,2%, dat toch al zeer hoog was. Ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft zich eerder duidelijk uitgesproken tegen het betaald parkeren in Hoogland.

Parkeervergunningen alleen bij overlast

In de vergadering bleek, dat men niet om dit resultaat heen kan. Met name in de noordelijke wijken en dorpen van de gemeente is geen sprake van parkeeroverlast. Vandaar, dat in een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, CU, D66 en GroenLinks is vastgelegd, dat het beleid met parkeervergunningen voorlopig alleen wordt ingevoerd in die wijken waar de overlast al aanwezig is of dreigt te komen. Pas na 2035 volgen de noordelijke wijken Vathorst (uitgezonderd Bovenduist), Kattenbroek en Nieuwland en de dorpen Hoogland en Hooglanderveen.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het eerder ingevoerd worden, aldus het amendement. Bijvoorbeeld:

  • als de inwoners er zelf om vragen
  • wanneer er toch sprake is van parkeeroverlast
  • bij grootschalige herinrichting van een gebied
  • bij noodzakelijke nieuwbouw
  • of bij noodzakelijke klimaatadaptatie.

In gesprek met de wijkbewoners

Ook kreeg wethouder Bijlholt de opdracht van de gemeenteraad om het gesprek over het parkeerbeleid met de bewoners in de wijken aan te gaan en om daarna verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besloot tenslotte de prijs van een eerste parkeervergunning te beperken tot 30 Euro per jaar.