Vrijdag 3 november 2023 vond het kort geding plaats van de omwonenden van de toekomstige islamitische begraafplaats in Hoogland-West tegen de gemeente Amersfoort. De rechter doet op 17 november hierover uitspraak.

Grondruil correct?

In de rechtszaal voerden de advocaat van de buurtbewoners, de gemeente Amersfoort en de voorzitter van het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SvAM) het woord. Centraal stond en staat de vraag, of de gemeente een grondruil heeft bedacht, die volgens het zogenaamde Didam-arrest uit 2021 niet mag. Dit arrest houdt in, dat overheden onderhands geen grond mogen ruilen, waarbij andere mogelijke geïnteresseerden worden uitgesloten. Ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft de gemeente hierop in haar reactie aangesproken.

Niet bereid tot gesprek

Inmiddels hebben de omwonenden via giften op hun speciale website ruim 40% van het benodigde bedrag voor de onkosten voor juridische procedures bijeen verzameld, namelijk €21.850 van de gewenste €50.000,-. De omwonenden zijn verder benaderd door NPO1 (Televisie) om medewerking te geven aan een tafelgesprek tussen bewoners van de Zeldertseweg, gemeente Amersfoort en het SvAM. De gemeente Amersfoort en het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SvAM) bleken hiertoe niet bereid.

College blijft bij standpunt

Het college van B&W blijft inmiddels bij haar standpunt en ‘vindt, dat met inachtneming van alle binnengekomen reacties de locatie aan de Bunschoterstraat de meest geschikte en kansrijke locatie is’. De gemeente heeft op haar website ook de informatie over de beoogde verkoop van de geruilde grond sterk uitgebreid.

Vragen over de begraafplaats worden ook beantwoord.

Groene stadsranden intensiever gebruikt

Opvallend zijn de daarin geciteerde passages uit de ontwerp-Omgevingsvisie. Hierin staat o.a.:

  • De stadsranden vormen de overgangsgebieden tussen de stad en het landelijk gebied en zullen intensiever gebruikt gaan worden. Een betere inrichting van de stadsranden kan voor bewoners waarde toevoegen (zoals meer ruimte voor bewegen) en doorlopende groenblauwe structuren tussen de stad en het landelijke gebied kunnen als ecologische verbindingszones fungeren. Welke functies passend zijn in de op de kaart aangeduide kernrandzones werken we gebiedsgericht verder uit. (Hoofdstuk 6)
  • Daarnaast zoeken we voor een aantal voorzieningen ook nog een plek rondom de bebouwde kom in de stadsranden, zoals een zwemplas en een islamitische begraafplaats. We zoeken hiervoor op stedelijk niveau een goede verdeling waarbij we aan de ene kant zoeken naar de beste functies voor de plek en aan de andere kant de beste plek voor de functie. (Hoofdstuk 1)

Zowel de oordeelsvorming over de begraafplaats als over de omgevingsvisie worden op 14 november in de commissie Omgeving van de gemeenteraad besproken. Op 28 november neemt de Gemeenteraad een definitief besluit over de Omgevingsvisie. Intussen wordt met spanning uitgekeken naar de uitspraak van de rechter op 17 november.