De Bunschoterstraat in Hoogland is één van de wegen in de gemeente Amersfoort, waar regelmatig en bij nacht en ontij ronkende en knallende motoren en racende opgevoerde auto’s de omwonenden uit hun slaap houden. De overlast komt ook elders in de gemeente voor, zoals op de Stadsring en de Hogeweg. Reden voor de gemeenteraad om een flinke aanpak van dit soort extreem verkeerslawaai te eisen. 

Plan van aanpak verkeerslawaai

Het CDA, Groen Links en D66 namen enige tijd geleden het initiatief om het onderwerp geluidsoverlast te agenderen in de commissievergadering Omgeving van 19 september. Circa 130 inwoners waren daarbij aanwezig. De delegatie had ook een manifest bij zich, dat door 600 gezinnen uit geheel Amersfoort is ondertekend. Afgesproken is toen, dat aan het eind van dit jaar het collega van B&W aan de gemeenteraad een plan van aanpak zal presenteren. In de tussentijd wordt door middel van handhaving geprobeerd de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Wethouder Bijlholt erkende dat er actie nodig is. Bijlholt gaat bij de gemeente Rotterdam informeren, hoe ze het daar aanpakken. Sinds 2021 is in de havenstad sprake van een aantal stevige maatregelen, zoals boetes, variërend van 280 tot 3.000 euro’s en zelfs afsluiting van straten.

Handhaving maximumsnelheid

Omwonenden van de Bunschoterstraat hopen dat er bij die voorgenomen aanpak door de gemeente ook aandacht is voor de handhaving van de maximumsnelheid van 80 km. Er gebeuren regelmatig ongelukken. Auto’s die te hard rijden, schieten soms door de heg heen en komen dan op de naastgelegen ventweg, waar heel veel fietsers rijden. De ventweg wordt op dit moment ingericht als doorfietsroute. Eerder negeerde de Provincie Utrecht de wens van de gemeenteraad van Amersfoort om de snelheid op de Bunschoterstraat te verlagen naar 60 km per uur.

Meer pleidooien

“Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd” aldus Koos Dirksen – één van de voortrekkers van het burgerinitiatief. Inmiddels pleiten ook de Fietsersbond, LTO-Noord en Cumela (belangenvereniging loonwerkers) voor snelheidsverlaging. Bij een maximumsnelheid van 60 km per uur is het landbouwverkeer niet meer beperkt tot de ventwegen en kan het zoveel mogelijk van de hoofdrijbaan gebruik maken. Naar verwachting zal Provinciale Staten zich in de loop van de komende maanden definitief uitspreken over de toekomstige snelheid op de Bunschoterstraat.


Link
* Het manifest kan bekeken worden via: www.stopverkeerslawaaiamersfoort.nl

Foto wethouder Tyas Bijlholt: ©Gemeente Amersfoort