In november 2008 heeft het ziekenhuis aan de aanwonenden een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouwplannen voor Meander Medisch Centrum aan de Maatweg.

Zaken die aan de orde kwamen, waren de bouwvoorbereiding, de bomenkap,  de inrichting van het bouwterrein en de planning.
De bijeenkomst werd door veel aanwonenden bijgewoond. Ook de VDH was met een vertegenwoordiging aanwezig.

Medio januari zijn alle hiervoor in aanmerking komende bomen gekapt en is men gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Ondertussen is het ziekenhuis in onderhandeling met de gemeente, de brandweer en de aannemers.  E.e.a. moet gaan leiden tot de afronding van de voorbereiding en het aanvragen van de bouwvergunning 2e en laatste fase. Deze zal rond de zomer de inspraakprocedure ingaan. Tevens staat van 6 mei tot 18 juni  beroep open tegen de milieuvergunning.  Beroep staat alleen open voor degenen die in een eerder stadium bezwaar hebben gemaakt.

Het ziekenhuis spreekt op dit moment de verwachting uit dat men in het najaar van 2009 van start kan gaan met de bouwwerkzaamheden.

Tekst: Carla Hartog

154329070Ziekenhuis