In de afgelopen maanden heeft het ziekenhuis gewerkt aan het ontwerpen van een inrichtingsplan voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. Het nieuwe, hypermoderne complex zal worden gebouwd op de plaats waar voorheen het mobilisatiecomplex van het ministerie van Defensie gevestigd was.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 1 april jl. besloten om in te stemmen met de ontheffingsaanvraag van het ziekenhuis. Hierbij wordt een ontheffing verleend op het bestaande bestemmingsplan. Deze zogenaamde artikel 19.2 aanvraag ligt formeel vanaf 10 april ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun mening (zienswijze) hierover tot 6 weken na dit tijdstip (21 mei a.s.) kenbaar maken. De stukken zijn te downloaden via de website van de gemeente Amersfoort.  Mochten er geen zienswijzen worden ingediend, dan kan de goedkeuring voor de bouwaanvraag worden verleend.

Medio augustus zal het ziekenhuis de bouwaanvraag doen. Men verwacht in de eerste helft van 2009 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Volgens de huidige planning zal het nieuwe Meanderziekenhuis, een samenvoeging van de huidige twee locaties van het ziekenhuis aan de Heiligenbergerweg en de Utrechtseweg, medio 2011 haar deuren openen.

Geluid

Op basis van geluidsonderzoek bleek de noodzaak om aanvullende geluidsvoorzieningen te treffen. Het ziekenhuis streeft ernaar om geluid zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken, zodat de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt zal worden. Tijdens een bijeenkomst op 8 april jl. is door het ziekenhuis aangegeven dat men zich gaat houden aan de normering die door de gemeente Amersfoort is vastgesteld.

Dit neemt niet weg dat op basis van de regelgeving ambulances met gebruik van sirenes het ziekenhuis moeten naderen. Aan de ‘buren’ is toegezegd het gebruik van sirenes op het terrein zelf zoveel mogelijk te beperken. Op 8 april heeft het ziekenhuis de mogelijkheden voor het plaatsen van geluidsschermen getoond; definitieve keuzes zullen worden gemaakt bij het opstellen van de bouwaanvraag.

Uitbreiding

Tevergeefs is tot nu toe bij de gemeente aangedrongen op een zo groot mogelijke concretisering van de uitbreidingsmogelijkheden van het ziekenhuis. De gemeente stelt zich op het standpunt dat dit bestemmingsplan een zekere mate van flexibiliteit in zich moet houden, omdat een ziekenhuis een complex gebouw is en het ongewenst is om op voorhand beperkingen op te leggen ten aanzien van uitbreidingen die in de komende tien jaar plaats zouden kunnen vinden. Het ontwerp waar men nu mee bezig is heeft een drietal hoogteaccenten van 9 verdiepingen. Dit is 45 meter hoog!

Op basis van het ontwerp-bestemmingsplan zou men het hele gebouw in de toekomst uit kunnen breiden naar deze hoogte. Ook is er nog steeds ruimte om de parkeervoorzieningen tot 6 verdiepingen uit te breiden. Het ziekenhuis wil deze parkeervoorzieningen omwille van de kosten als open gebouwen neerzetten. Aan de zijde van het woonhuis van de familie Eggenkamp zal de parkeergarage wel volledig gesloten zijn.

Tekst: Carla Hartog