1948784475deschansDe komst van het ziekenhuis aan de Maatweg zal gepaard gaan met een toename van verkeer op en rond de Maatweg. Aangezien omwonenden en de VDH niet gerust zijn op de gevolgen hiervan, volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend.

Het ziekenhuis heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwerpen van het verkeersplan op basis van de randvoorwaarden die zij op 30 januari jl. van de gemeenteraad heeft meegekregen. De gemeenteraad nam toen het voorstel van het College met randvoorwaarden over. Deze zijn:

  • de ontsluiting moet verkeersveilig zijn;
  • het bevoorradingsverkeer en al het overige verkeer gaat via de hoofdingang;
  • alleen voor het ambulanceverkeer wordt een eigen ingang gecreëerd.

Mocht het ziekenhuis niet aan deze randvoorwaarden kunnen voldoen, dat zou de situatie opnieuw worden bekeken en zou er geen ontheffing van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Bij de uitwerking bleek dat het ziekenhuis niet aan deze randvoorwaarden kon voldoen. Men gaf aan dat het niet mogelijk was om het bevoorradend verkeer via de hoofdingang te laten lopen en ook moest er een extra inrit via de Schans komen voor psychiatrische patiënten. Dit voorstel is aan de omwonenden en andere partijen gepresenteerd.

Het College heeft op dit voorstel een hernieuwde second opinion uit laten voeren. Hierbij bleek dat de voorgestelde oplossing geen nadelen opleverde voor de verkeersveiligheid of de doorstroming. Door de omwonenden is protest aangetekend tegen de inrit voor psychiatrische patiënten via de Schans. Door de gemeenteraad is besloten om aan dit protest tegemoet te komen. De raad heeft besloten dat er, behalve in het geval van calamiteiten, geen verkeer van of naar het ziekenhuis via de Schans zal gaan.

Op basis van het nu aangepaste plan zal het vrachtverkeer ook via de toegang voor het spoedeisende verkeer gaan verlopen. Dat het vrachtverkeer nu toch dichter en frequenter langs de bestaande huizen gaat verlopen, gaat voor de bewoners meer geluidsoverlast opleveren. Het ziekenhuis heeft daarom van de gemeente de opdracht gekregen om in overleg met de aanwonenden geluidsvoorzieningen aan te brengen.

Bouwaanvraag

Het ziekenhuis is op dit moment aan de slag met het opstellen van een aanvraag voor de bouwvergunning. Men verwacht dat de bouwaanvraag begin 2008 afgerond zal zijn. De gemeente heeft bepaald dat de direct aanwonenden hierbij betrokken moeten worden.

Wat verder belangrijk is voor het aanzicht van dit gebied is het bestemmingsplan. Het nu voorliggende ontwerp-bestemmingsplan geeft geen precieze invulling van de ruimte maar slechts een globale beschrijving. Het ontwerp waar men nu mee bezig is heeft een drietal hoogte-accenten van 9 verdiepingen. Dit is overigens 45 meter hoog!

Op basis van het ontwerp-bestemmingsplan zou men het hele gebouw in de toekomst uit kunnen breiden naar deze hoogte. Ook is er nog steeds de ruimte om de parkeervoorzieningen tot 6 verdiepingen uit te breiden. Het ziekenhuis wil deze parkeervoorzieningen omwille van de kosten als open gebouwen neerzetten. Dit betekent dus dat alle geluid en alle vervuiling zo op de ecologische omgeving gaat neerslaan. Voor het gezicht gaat men dit wel met een groene stof bekleden, maar dit houdt geen fijnstof en geluid tegen. De gemeente wenst geen bouwkundige eisen te stellen aan deze parkeergarages.

De VDH zal er bij de gemeente op aandringen om het voorontwerp-bestemmingsplan zodanig uit te werken dat dit concretere kaders biedt voor de toekomstige uitbreidingen van het ziekenhuis.

Tekst: Carla Hartog