Op aandringen van de stichting Hamseweg/Groot Weede, de bewoners van de Schans en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft de gemeente Amersfoort aan bureau Witteveen en Bosch opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een second opinion op het verkeerskundige deel van het ontwerp bestemmingsplan Maatweg.

De kritiek van de omwonenden richtte zich op een aantal onderdelen. Zo bestond er de angst dat als gevolg van de korte opstelstroken bij het ziekenhuis er files op de Maatweg zouden ontstaan, waardoor er nog meer sluipverkeer door Hoogland zou gaan rijden, stond er een open parkeergarage gepland van 6 verdiepingen direct naast het perceel van de familie Eggenkamp en zou het bevoorradingsverkeer van het ziekenhuis over de Schans, een weggetje van6,35 meter moeten gaan rijden.

Op basis van de second opinion heeft het college op 30 januari 2007 besloten om het fietspad aan de noordzijde van de Maatweg te handhaven en het bevoorradingsverkeer niet over de Schans te laten verlopen. Het ziekenhuis zal haar plannen binnen deze randvoorwaarden moeten opstellen. Mocht dit omwille van de beperkte ruimte niet kunnen, dan ontstaat er een nieuwe situatie, maar zal het college niet terugvallen op het eerdere besluit maar de zaken opnieuw gaan bezien.

Dit besluit wordt voorgelegd aan de PPC (Provinciale Planologische Commissie). Aan hen wordt gevraagd om een ontheffing te verlenen voor het bestaande bestemmingplan. Op basis van deze ontheffing kan het ziekenhuis dan zijn bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Na verkrijging van de toestemming kan men starten met de bouw van het ziekenhuis. De verwachting is dat medio 2008 het bestemmingsplan definitief zal worden vastgesteld.

Over de opzet en vraagstelling van de second opinion is overleg geweest met de wethouders Luchtenveld en Hekman. Samen met de laatste wethouder is er op 23 april 2007 een evaluatiegesprek geweest over de procesgang van de werkgroep verkeer (waarin ik als bewoner van de Schans zitting had en waarin ook de VDH een afvaardiging had).

Vanuit de gemeente was er waardering voor de wijze van inspraak van de deelnemers aan de werkgroep, terwijl vanuit de kant van de omwonenden en andere belanghebbenden werd aangegeven dat men dit een zeer arbeidsintensief traject heeft gevonden, waar men wel veel van had geleerd.

Daarnaast bleek uit de evaluatie dat het niet in alle gevallen duidelijk was dat er naast zienswijzen in de fase van een voorontwerp ook nog bezwaar aangetekend kan worden in de fase van de besluitvorming van een structuur of bestemmingsplan.

In gewoon Nederlands:  in de fase van een voorontwerp kun je zienswijzen indienen, die het college waar mogelijk mee neemt in haar besluitvorming.

Als het college vervolgens besluit tot vaststelling van een structuurplan of bestemmingsplan en je voelt je hierin benadeeld, staat het je als belanghebbende of aanwonende vrij om hier een bezwaarbrief over te sturen aan het college van B&W. Mocht je niet tevreden zijn met het besluit dat dan genomen wordt dan kun je dit bezwaar ook nog aan de rechter voorleggen. De mogelijkheid om bezwaar te maken geldt overigens voor alle gemeentelijke besluiten waar je door benadeeld zou kunnen worden.

Vanuit de gemeente werd aangegeven dat men bezig is om de inspraakprocessen rondom dit soort ingrijpende projecten verder te verbeteren en dat men de aangegeven aandachtspunten hierin zal meenemen.

Dhr. Trip van het ziekenhuis meldde nog dat het ziekenhuis verwacht dat men medio mei de aanvraag voor de bouwvergunning af kan ronden.

Tekst: Carla Hartog