Ik wil graag beginnen u te bedanken om namens de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hier op deze Ronde te kunnen inspreken.

Volgens ons gaat het in de discussie over het al of niet voortzetten van de bijzondere subsidie aan de VDH om twee belangrijke aspecten zoals B&W verwoordt in haar stuk Verdeling  Buurtbudget van 15 oktober jl.

Het gaat om de begrippen:

–          gelijkheidsbeginsel (pagina 4, alinea 7)

–          de zin: “het ligt in de rede geen twee subsidies met eenzelfde doel naast elkaar te laten voortbestaan”. Pagina 4 alinea 6)

Eerst het ” gelijkheidsbeginsel “

U kent de voorgeschiedenis.  De annexatie van Hoogland, de Dorpsraad, het afschaffen ervan en de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de bijzondere subsidie die dit mogelijk maakte.

 

Wat maakt nu het dorp Hoogland anders dan een wijk van Amersfoort. Allereerst de historische voorgeschiedenis natuurlijk.  De oudste vermelding van kasteel Coelhost in Hoogland-West dateert van 1251. De gemeente Hoogland bestond vanaf 1811.

Probeer  je in het telefoonboek mijn telefoonnummer te vinden dan vind je dat niet onder Amersfoort, maar onder Hoogland.

Kom je over de Ringweg-noord  dan vind je voor Hoogland een bord met een aanwijzing in het wit naar de wijk kattenbroek, een aanwijzing in het wit naar de wijk Nieuwland… een aanwijzing naar de plaatsnaam Amersfoort en Hoogland …….in het blauw.

Bij het binnenrijden van het dorp  staan met komborden Hoogland aangeduid… dat vind je niet wanneer je de wijk Rustenburg of zo inrijdt.

 

Natuurlijk gaat het niet om uiterlijk vertoon. Het gaat erom dat de bewoners van het dorp Hoogland zich dorps voelen, het dorpse karakter zeer waarderen en zich daarvoor willen inzetten.

En juist uit dat dorpse karakter van  Hoogland komen sterke activiteiten voort:

–          Het dorpsfeest

–          De carnavalsoptocht

–          De 4 mei herdenking

–          De activiteiten van Jong Hoogland met meer dan 800 leden

–          De 30 verenigingen die van het dorpscentrum De Neng gebruik maken

 

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van ons document “Dorpsvisie” ,gebaseerd op een grote enquête gehouden onder de bewoners van Hoogland. Het visiedocument geeft weer hoe de Hooglanders tegen allerlei zaken in en rond de dorpskern aankijken. Onlangs is door ons op het Plein een tiental speerpunten aangedragen die uit deze dorpsvisie voortkomt.

 

Art 1 van de Statuten van de VDH luidt dan ook:

“De vereniging stelt zich ten doel

a.            het in stand houden van de identiteit van het dorp en het karakteriseren van de dorpsgemeenschap Hoogland.

b.            het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland, middels het onderhouden van contacten met vooral de plaatselijke en provinciale overheden en het zonodig aantekenen van bezwaar tegen besluiten op die terreinen van overheden.”

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland levert daarmee een significante bijdrage aan het bestuur van de gemeente Amersfoort. Juist onze vereniging verzet aanzienlijk veel werk waar de gemeente beleid op kan maken.

De werkgroep Verkeer is daar een voorbeeld van. De website van de gemeente maakt daar zelfs gewag van. Een ander voorbeeld is de huidige intensieve  dialoog met de gemeente over de maatschappelijke overname van het dorpscentrum De Neng door en op initiatief van de VDH.

 

Andere voorbeelden zijn kunt u later nalezen…

 • De signalering en communicatie rond de overlast van jongeren in Hoogland
 • De maatregelen inzake de verkeersafwikkeling rond het nieuwe Meander Medisch Centrum
 • Participatiegroep Nieuwbouw Kraailand
 • Participatiegroep festivals park Schothorst/Hamseweg
 • Advies rond een aanmoedigingsprijs oorlogsmonumenten

 

Dan het buurtbudget

In het document “Verdeelsleutel Buurtbudget” maakt u gewag van de mogelijkheid om als vereniging een beroep te doen op het buurtbudget. Dit budget is ons inziens van een andere orde. Immers de bedoeling hiervan is om de leefbaarheid in een wijk te vergroten. Met deze budgetten worden nu zaken als het planten van bomen, het plaatsen van bankjes , het organiseren van buurt bbq’, opruimacties gefinancierd en het mogelijk maken van een postzegelpark Leusderweg..

 

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland kent een veel ruimer kader, veel meer een strategisch kader gericht op beleidsvoorbereiding en beleidstoetsing; zoals ik eerder schetste.

Dan wordt in het document een paar keer een bedrag genoemd van € 1000 , bedoeld om de organisatie van het een en ander mogelijk te maken., maar dan gaat het om  de organisatie van de verdeling van het buurtbudget door het Wijkbeheerteam. Niet voor de organisatie van zaken zoals die bij een Vereniging Dorpsbelangen.

 

Op pagina 4 stelt uw college dan ook treffend: De subsidie Buurtbudget die voor alle wijken geldt, doet geen recht aan de bijzondere historische positie die Hoogland en Hooglanderveen binnen Amersfoort inneemt…..

 

 

Tot Slot

 • Probeer geen gelijkheidsprincipe toe te passen als er geen gelijkheid is;
 • De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is één van de belangrijkste stakeholders van de Gemeente als het gaat om de woonkern Hoogland;
 • Gezien de historische context van het ontstaan van de VDH vinden wij dat de wetgeving van 1973 en de subsidieverordening van 1983 niet zonder inhoudelijke discussie  ongedaan gemaakt kan worden;
 • Het werk van de VDH dient het collectieve belang van de bewoners van de dorpskern Hoogland;
 • Het werk van de VDH ondersteunt de gemeente in belangrijke mate en voorziet deze zo nodig van draagvlak;
 • De Vereniging kan deze activiteiten niet voortzetten zonder de structurele bijdrage van de gemeente
 • En natuurlijk moet –indien gekozen wordt voor het voortzetten van deze bijzondere subsidie –  dat niet ten koste gaan van het buurtbudget, niet van dat van andere wijken, niet van het buurtbudget Hoogland of Hooglanderveen.

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr