Op dit moment vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats naar een aantal initiatieven rond wind- en zonne-energie. Eén van de initiatieven is het volleggen van minimaal 4 ha weiland langs de Oude Loodijk in Hoogland-West. Het gebied Hoogland-West en eigenlijk de gehele Eempolder is als open weidelandschap een kwetsbaar gebied. Bovendien valt er de ecologische hoofdzone in. Een zone vanaf de Gelderse vallei, langs Schothorst en de Eem naar Flevoland tot aan de Oostvaardersplassen toe. DE VDH vindt dat je dat gebied zo min mogelijk moet aantasten en zeker niet moet volstouwen met zonneakkers.

CO2 neutrale stad

De VDH onderschrijft van harte de gemeentelijke ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Dat doe je onder meer door duurzame energie te benutten en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De VDH is dan ook niet tegen het voorstel om te bezien of op de “Berg van Smink” het mogelijk is om op een rendabele manier een zonneveld te realiseren. Dat geldt dus niet voor het plan om in Hoogland-West 4 ha (of meer) weiland in te richten met zonnepanelen. Een ecologische hoofdzone is niet alleen een gebied waar dieren zich moeten kunnen verplaatsen, maar het is ook van belang voor insecten en planten: een totaal ecologisch systeem dat we moeten koesteren.

 Te veel onsamenhangende initiatieven

De VDH heeft grote zorgen over steeds weer nieuwe initiatieven die steeds weer opduiken in een deze kwetsbare strook.

Op dit moment speelt:

– plannen tot bebouwing bij de Schothorsterlaan waar de boerderij van Amfors stond;

– het terrein van het voormalige Wellant College aan de Hamseweg waar initiatieven tot woningbouw aan de orde zijn;

– dit geldt ook voor de punt van het weiland tussen de Hamseweg en de Maatweg waar concreet woningbouwplannen zijn;

– een strook naast het ziekenhuis Meander waar bouwplannen zijn;

– vervolgens een initiatief van Natuurmonumenten om twee pachtboerderijen op het landgoed Coelhorst om te bouwen tot vijf wooneenheden;

– het plan om tegenover het bos Coelhorst een landgoed te ontwikkelen;

– en dan nu het plan om langs de Oude Loodijk minimaal 4 ha weiland vol te stouwen met zonnepanelen.

 

De VDH zal zich blijven verzetten tegen het op deze wijze aantasten van Hoogland-West.

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr