Hieronder de tekst van de desbetreffende brief

Hoogland, 15 januari 2016

Geachte wethouder, leden van de Raad,

Betreffende huisvesting en opvang van asielzoekers in Amersfoort brengen wij graag onze overwegingen hieromtrent bij u onder de aandacht.

Uit Raadsinformatiebrieven blijkt dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan door de gemeente naar twee locaties voor een mogelijk te bouwen AZC, beide aan de rand van Hoogland. Hiermee doelen wij op de locatie ‘Park Schothorst’ en de locatie ‘Laan van Duurzaamheid’.

Aangezien Burgemeester en Wethouders in brieven aan de gemeenteraad duidelijk maken dat omwonenden onderdeel zijn van de betrokken partijen, vinden wij de radiostilte richting de Hooglanders wat dit onderwerp betreft opmerkelijk c.q. jammer. Wij gaan ervan uit dat ook u het onwenselijk vindt om slechts een deel van de omwonenden te betrekken.

De VDH onderkent de asielproblematiek volledig, ziet de ernst en het belang van de situatie zeker in, en is van mening dat deze mensen recht hebben op passende opvang. Daarnaast begrijpen wij dat het stadsbestuur Hoogland ziet als een gastvrij dorp met een rijk verenigingsleven en stabiel woonklimaat. Echter zal het aantal op te vangen asielzoekers, aan de rand van Hoogland, ons inziens in goede verhouding moeten staan tot de te bieden voorzieningen en diensten in Hoogland. Een grootschalig AZC aan de rand van de Hooglandse dorpskern, zoals voorgesteld in Park Schothorst en Laan van Duurzaamheid is buitenproportioneel te noemen en niet in overeenstemming met de draagkracht van onze dorpskern.

Het voostellen van een AZC van dergelijk formaat op de twee bovengenoemde locaties zal volgens de VDH op ferme tegenstand onder de Hooglanders rekenen. Het merendeel van de Hooglanders kan het maar moeilijk verkroppen dat hun dorp zucht onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen die het gemeentebestuur, ondanks beloften uit het verleden, toestaat in het dorp Hoogland. Hieronder valt ook het recent geopende Meander ziekenhuis, waarvoor verrassend genoeg de postcode en de plaatsaanduiding werd gewijzigd naar Amersfoort. Daarnaast liggen er meerdere plannen om de meest cruciale groen verbindingen tussen het park Schothorst en het gebied rond de Coelhorst met nieuwbouw of verbouw teniet te doen.

De locatie Park Schothorst is naar onze mening voor een AZC ongeschikt. Hiermee wordt de druk op de ecologische zone alleen maar verder opgevoerd. Daarnaast is Park Schothorst geen veilige plek afgaande op de verschillende incidenten die daar plaatsvonden. Het bouwen van een AZC op deze locatie zal de veiligheid van omwonenden niet ten goede  komen en waarschijnlijk ook niet bijdragen aan passende en veilige opvang van asielzoekers. Daarbij is het voor de politie logistiek bijna niet mogelijk om de veiligheid in dit gebied goed te handhaven, gezien de afwezigheid van, voor auto’s begaanbare, wegen.

Wat de locatie aan de Laan van Duurzaamheid betreft, ook hier geldt dat een grootschalig AZC niet realistisch is. Buiten het feit dat dit AZC aan de zeer drukke rondweg Noord zal liggen (en daarmee zowel zal moeten kampen met geluidsoverlast als luchtverontreiniging, welke reden waren voor het afwijzen van andere locaties voor een AZC in Amersfoort), zou het huisvesten van een groot aantal asielzoekers een te grote druk kunnen leggen op de Hooglandse samenleving.

Kortom, de VDH is uiterst terughoudend met betrekking tot de komst van een AZC van deze omvang in park Schothorst. De VDH heeft ernstige twijfels bij de komst van een AZC bij de Laan van Duurzaamheid. De VDH wijst een AZC met een grootte van 1000 plaatsen met klem af. De VDH vindt dat we de komst van een dergelijk aantal asielzoekers  als gemeente niet uit de weg moeten gaan, maar dan verspreid over meer locaties in de stad, zodat de druk niet op één wijk of dorpskern komt te liggen.

Graag zijn wij bereid één en nader toe te lichten in een gesprek dat mogelijk op korte termijn kan worden georganiseerd.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Y. van Norden

Voorzitter

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr